Публікації викладачів ІВТ : Всі кафедри : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2013 Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІІ. Робота високоеластичного розтягування гладеньких м’язів антрального відділу шлунка
Studia Biologica, 2013, Том 7/No1, С. 21–30
Цимбалюк О. В.; Костерін С. О.
2013 Вплив каліксарену C-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів
Біологічні Студії / Studia Biologica • 2013 • Том 7/No3 • С. 5–20
О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
2013 Біосенсор на основі креатиніндеімінази та pН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові
Biotechnologia Acta . - 2013. - Т. 6, № 5. - С. 79-86
С. В. Марченко, О. А. Зінченко, Л. С. Поляков, А. М. Герешко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
2012 Динамічне формування β-тяжевої структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії M. tuberculosis по даним молекулярної динаміки
Доповіді НАН України, №5, 158-162 , (2012)
В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк
2012 КОНФОРМАЦІЙНА РУХЛИВІСТЬ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ЕУБАКТЕРІЇ M. tuberculosis ПО ДАНИМ МОДЕЛЮВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ
Фізика живого, Т. 20, No2, С.111-119, (2012)
Микуляк В. В., Корнелюк О. І
2012 Аналіз змін рівнів аутоантитіл проти тирозил-тРНК синтетази в динаміці розвитку серцевої недостатності у модельних тварин з індукованими дилятаційною кардіоміопатією та міокардитом
Доповіді НАН України, №3, 152-156 , (2012)
Ю.Ю. Кондратюк, В.І. Бобик, Д.В. Рябенко, Л.Л. Сидорик, О.І. Корнелюк
2012 Методики вiдображення внутрiшньої структури вiртуальних органiзацiй в грiд-iнфраструктурах
Вiсник Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету, №2 (66), c.180-190, (2012)
Сальнiков А., Корнелюк О., Бойко Ю.
2012 Фізичні властивості сенсорних структур на основі кремнієвого p-n переходу з зустрічними гребінчатими контактами на тильній поверхні
Фізичні властивості сенсорних структур на основі кремнієвого p-n переходу з зустрічними гребінчатими контактами на тильній поверхні О. В. Козинець, С. В. Литвиненко т.57, №12 (2012)
О. В. Козинець, С. В. Литвиненко
2012 Вплив модуляції активності Na+/ K+ -АТФази нейронів довгастого мозку на гемодинмічні ефекти у щурів із генетично детермінованою гіпертензією
Фізіологічний журнал
Л.М. Шаповал, О.В. Дмитренко, Г.Л. Вавілова, Л.С. Побігайло, Л.Г. Степаненко, Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, В.С. Сагач
2012 Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечника
Біотехнологія Т.5, №1, с.48-52 2012
Н.В. Меленевська, О.В. Цимбалюк, О.В. Романенко, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, В.В. Черепанов, О.А. Марченко
2012 Нефармакологічна корекція ритму активності гладеньких м’язів кишечника
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вип. 1, С. 12-16 2012
Т.Л. Давидовська, Н.В. Меленевська, О.В. Цимбалюк, О.В. Романенко
2012 Аналіз впливу конструкційних особливостей дифракційних оптичних модуляторів на контраст зображення
Data Recording, Storage and Processing, v.18, 2013 (in publication process)
Юрлов В.І., Шило С.О., Лапчук А.С.
2012 Особливості протікання струму в гетероструктурах оксид тітану - кремній
Укр. фіз. жури. 2012. Т. 57, №5, с. 546-551
Ю.С. Мілованов, І.В. Гаврильченко, В.Я. Гайворонський, Г.В. Кузнецов, В.А. Скришевский
2012 Конформаційна ємність молекули 5'-дезоксиаденілової кислоти: квантово-механічне дослідження методом функціоналу густини
Український біохімічний журнал. – 2011. – Т. 83, №4. – С. 16–28.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2012 Електронна структура та спін-залежний транспорт у вуглецевих нанотрубка з домішкою хрому
Металлофиз. новейшие технол. т.34, № 3, 2012, С. 283-299
С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун
2012 Атомове впорядкування та енергетичний спектер графену з домішкою хрому
Металлофиз. новейшие технол. т.34, № 10, 2012, С.1307–1315
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В. Сусь Б.Б. Третяк О.В.
2012 Київський скануючий ядерний мікрозонд з методикою прецезійного програмованого подавання зразків
Вопросы атомной науки и техники. № 5(81)
Лебедь С.О. Толмачев М.Г. Третяк О.В
2012 Властивості спектрів ФМР поглинання в епітаксіальних плівках барієвого гексафериту при зміні товщини підкладинки
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: фізико-математичні науки
В. І. Костенко, О. Ю. Нечипорук , А. М. Сорочак, Т. Г. Чамор, Л. В. Чевнюк
2012 НВЧ і магнітні властивості алюмозаміщеного гексафериту барію
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: радіофізика та електроніка
В. І. Костенко, А. М. Сорочак, Т. Г. Чамор, Л. В. Чевнюк
2012 Оптимізація біосенсорного визначення концентрації сечовини в сироватці крові людини
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2012.- Т.3 (9), № 1.- С.54-61.
С.В.Марченко, О.А.Зінченко, О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2012 Вплив ангармонізму та електрон-фононної взаємодії на спектр частот кристалів гексагональної щільноупакованої границі
Успехи физики металлов. — 2012. — Т.13, №2. — С. 189-223
С.П. Репецький, І.Г.Вишивана, В.С. Харченко
2012 Термомеханокінетика високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. І. Динамічні закономірності розтягування гладеньких м’язів шлунка
Studia Biologica, 2012, Том 6/No2, С. 87–98
О. В. Цимбалюк; С. О. Костерін
2012 Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. II. Термомеханокінетика гістерезису гладеньких м’язів шлунка і товстого кишечника
Studia Biologica, 2012, Том 6/No3, С. 73–84
Цимбалюк О. В., Костерін С. О.
2012 Na+, K+-ATP-аза ендогенні кардіостероїди та їхня трансдукторна роль
Укр. біохім. журн., 2012, т. 84, No 1
О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
2011 Дослідження нового класу матеріалів комплексних сполук германію з багатоосновними органічними кислотами
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-К., 2011.- №30.- С.55-61.
Лепіх Я.І., Лєнков С.В., Євтух А.А., Дзядевич С.В., Проценко В.О.
2011 Мікроелектронні сенсори на основі наноматеріалів для військового і цивільного застосування
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-К., 2011.- №33.- С.33-45.
Дружинін А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Лепіх Я.І.
2011 Застосування технологій генетично модифікованих флюорисцентних білків для дослідження активації лімфоцитів
Біотехнологія, 2011, №6, с.17-24.
Любченко Г. А., Морєв Р.М., Холодна Л.С.
2011 Проблеми лабораторного практикуму при організації електронного навчання
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: Серія: Педагогіка Вип. №1, 2011, с.72-78
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Шкавро А.Г.
2011 Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. №27. 2011. с.75-81
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В.
2011 Закон збереження матерії
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, сер. педагогічні науки.-2011. - №89
Сусь Б.А., Сусь Б.Б
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov