Публікації викладачів ІВТ : Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2011 Optical Response of the Polynucleotides-Proteins Interaction
Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2011. – 535. –P . 93-110
Valeriy M. Yashchuk, Vladislav Yu. Kudrya, Svitlana M. Levchenko, Zenoviy Yu. Tkachuk, Dmytro M. Hovorun, Volodymyr I. Mel'nik, Volodymyr P. Vorob'yov & Georgiy V. Klishevich
2011 Квантово-механическая интерпретация ИК спектра молекулы 2-дезокси-D-рибозы в области валентных колебаний OH-групп
Журнал прикладной спектроскопии. – 2011. – т. 78, № 5. – С. 805–808.
Николаенко Т.Ю., Булавин Л.А., Говорун Д.М.
2011 Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози – модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів отриманих методами MP2 та DFT
Доповіді НАН України. - 2011. - №3. - С.172-179.
Р.О. Жураківський, Д.М.Говорун
2011 Vibrational spectra of berberine and their interpretation by means of DFT quantum-mechanical calculations
Ukr. J. Phys. - 2011. - V. 56, №2. - P.130-137.
R.Zhurakivsky, N. Bashmakova, S. Kutovyy, D. Hovorun, V. Yashchuk
2011 Внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційна мінливість деяких класичних мутагенів - похідних цитозину: квантово-хімічне дослідження
Biopolymers and Cell. - 2011. - Т. 27, № 3. - C. 221-230.
О.О.Броварець, Д.М.Говорун
2011 Design of transcription inhibitors on the basis of N-arylamides of 9-methyl-and 9-methoxyphenazine-1-carboxylic acids
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal. – 2011. – V. 83 (2). – P. 65-73.
Palchykovska, L.G.,Vasylchenko, O.V.,Platonov, M.O., Kostina, V.G., Lysenko, N.A.,Alexeeva, I.V., Hovorun, D.M., Shved, A.D.
2011 Конформаційна ємність 2',3'-дидегідро-2',3'-дидезоксиаденозину як ключ до розуміння його біологічної активності: результати квантово-хімічного моделювання
Український біохімічний журнал. – 2011 - Т.82, №2. - С.74-84.
А.Г.Пономарьова, Є.П. Юренко, Р.О.Жураківський, Д.М.Говорун
2011 Найпростіша молекулярна модель цукрово-фосфатного ланцюга 2׳- дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічна перевірка на адекватність
Український біохімічний журнал. – 2011 – Т.83, №3 – С. 106-112.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
Доповіді НАН України. – 2011. - №6. - С.188-196.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК
Доповіді НАН України - 2011. - №7. - С.173-180.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2´- дезоксирибополінуклеотидів
Вісник Київського університету університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – № 1. – 2011. – С. 273-276.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Внутрішньомолекулярні ван-дер-ваальсові контакти в низькомолекулярних моделях цукрово-фосфатного кістяка 2´-дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини
Ukrainica Bioorganica Acta. — 2011. — Т. 9, № 1. – С. 12-16.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Структурно-динамічні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють кістяк 2´-дезоксирибополінуклеотидів, у яких фосфор заміщено на арсен
Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки – № 2.– 2011. – С. 213-217.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Внесок водневих зв’язків CH...O у стабілізацію пар осно ДНК. Квантово-хімічне дослідження
Доповіді НАН України, 2011, №4, С. 163-169.
Ye. P. Yurenko
2011 Аналіз конформаційних  можливостей молекули 2-дезокси-D-рибофуранози квантово-механічним  методом функціоналу густини
Biopolymers and Cell. – 2011. – том 27, №1. – С. 74 – 81.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Конформаційне різноманіття і фізичні властивості  1,2-дидезоксирибофуранози-5-фосфату – модельної мономерної ланки ДНК
Український біохімічний журнал. – 2011. – том 83, №1. – С. 54 – 62.
Т. Ю. Ніколаєнко, Л. А. Булавін, О.О.Мисюра, Говорун Д.М.
2011 Квантово-механічне  дослідження конформаційних можливостей молекули 5'-дезоксигуанілової  кислоти
Biopolymers and Cell. – 2011. – Т. 27, №4. – С. 291–299.
Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А.Булавін, Говорун Д.М.
2011 Определение энергии  внутримолекулярных O-H•••O водородных связей по распределению  электронной плотности
Вісник СевНТУ: зб. Наук. Пр. Вип. 113/2011.  Серія: Фізика біологічних систем і молекул. — Севастополь, 2011. – С. 41– 45.
Л.А.Булавин, Т.Ю.Николаенко, Говорун Д.М.
2011 Структурні та енергетичні властивості молекули (3S,4R)-3,4,5-тригідроксипентаналу за даними квантово-механічних розрахунків
Ukrainica Bioorganica Acta. – 2011. – Vol. 9, №1. – С. 3 – 11.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Структурна гнучкість ДНК-подібних конформерів канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів
Укр. біохім. журн., 2011, т. 83, № 5
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Вторичная структура основного поли(А) сигнала про-мРНК вируса иммунодефицита человека
Доповіді НАН України. – 2011. – 4. – С. 170-176.
Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Отенко В. В., Коломиец И. Н., Говорун Д. Н.
2011 Вторичная структура домена PBS вируса иммунодефицита человека субтипов B, C, D и F
Доповіді НАН України. – 2011. – 5. – С. 180-187.
Коломиец И. Н., Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Говорун Д. Н.
2011 Конформаційна ємність молекули 5'-дезоксиаденілової кислоти: квантово-механічне дослідження методом функціоналу густини
Український біохімічний журнал. – 2011. – Т. 83, №4. – С. 16–28.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Скіновані гладенькі м'язи кишечнику. Сa2+-незалежне напруження-розслаблення та його характеристики
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011, вип. 58, ст. 12-14
Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В., Федоренко Т.В
2011 Novel conductometric bienzyme biosensor for L-arginine determination based on arginase and urease
Biopolymers and Cell.- 2011.- 27.(4)- P. 323
O.Y.Saiapina, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2011 Використання кліноптилоліту для модернізації уреазного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2011.- Т.2 (8)б № 2.- С. 61-68.
М.К. Шелякіна, О.О.Солдаткін, В.М.Архипова, Б.Аката, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
2011 A novel urea conductometric biosensor based on zeolite immobilized urease
Talanta.- 2011.- V.85.- P. 1435-1441.
S.K.Kirdeciler, E.Soy, S.Öztürk, I.Kucherenko, O.Soldatkin, S.Dzyadevych, B.Akata
2011 Conductometric enzyme biosensors based on natural zeolite clinoptilolite for urea determination
Material Science and Engineering C.- 2011.- V. 31.- P.1490-1497.
O.Y.Saiapina, V.M.Pyeshkova, O.O.Soldatkin, V.G.Melnik, B.Akata Kurç, A.Walcarius, S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault
2011 Electrochemical sensing of trimethylamine based on polypyrrole–flavin-containing monooxygenase (FMO3) and ferrocene as redox probe for evaluation of fish freshness 
Biosensors and Bioelectronics.- Volume 28, Issue 1, 15 October 2011, Pages 105-111
S.Bourigua, S.El Ichi, H.Korri-Youssoufi, A.Maaref, S.Dzyadevych, N.Jaffrezic Renault
2011 Кондуктометричний біосенсор на основі ацетилхолінестерази для визначення катіонних поверхнево-активних речовин в водних розчинах
Біотехнологія.- 2011.- Т4, № 5.- С.83-89.
І.С.Кучеренко, О.О.Солдаткін, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov