Вишивана Ірина Григорівна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Асистент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій

 

Вишивана Ірина Григорівна, 1977 року народження, закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000 році. З 2000 по 2008 роки працювала на посаді старшого лаборанта з вищою освітою кафедри астрономії. З 2008 по 2009 роки займала посаду інженера І категорії кафедри теоретичної фізики, а з 2009 року по 31 грудня 2011 року - посаду молодшого наукового співробітника НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання», кафедри квантової теорії поля. З 2012 року працює в Інституті високих технологій на кафедрі математики теоретичної фізики та комп’ютерних технологій. У 2007 році Вишивана І.Г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників». Вишиваною І. Г. опубліковано 14 наукових статей а 7 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Вишивана І.Г. є виконавцем наукового проекту Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки. № проекту – 1.1.1.3.

Назва проекту: Вплив домішок на енергетичний спектр, електричні та оптичні властивості вуглецевих нанотрубок та графену. Організація виконавець: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 03142, м.Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36.

 

Статті у наукових журналах

  1. Репецкий С.П., Вышиваная И.Г. Оптическая проводимость неупорядоченных сплавов и полупроводников // Металлофиз. новейшие технол. – 2004. – Т. 26, № 7. – С. 887 – 909.

  2. Repetskii S.P., Vyshivanaya I.G. Optical Conductivity of Ordering Alloys // The Physics of Metals and Metallography. – 2005. – V. 99, N 6. – P. 558 – 566.

  3. Репецкий С.П., Вышиваная И.Г. Электропроводность магнитоупорядочивающихся кристаллов // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – Т. 29, № 5. – С. 587 – 610.

  4. Репецкий С.П., Татаренко В.А., Вышиваная И.Г., Мельник И.Н. Природа аномальной температурной зависимости электросопротивления сплава Fe0,5Co0,5 // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – Т. 29, № 6. – С. 787 – 804.

5. Вишивана І.Г., Репецький С.П., Шахов І.В. Електронна структура та оптична провідність сплаву Fe0,5Co0,5 // Укр. фіз. журн. – 2005. – Т. 50, № 3. – С. 272 – 276.

Після захисту дисертації

6. С.П. Репецкий, В.А. Татаренко, И.Н. Мельник, У.Г. Лень, И.Г. Вышиваная, Т.С. Лень. Влияние сильных электронных корреляций на концентрационную зависимость электросопротивления сплавов Fе-Со // Металлофиз. новейшие технол. – 2008. – Т. 30, №6. – С.771-779.

7. С.П. Репецкий, В.А. Татаренко, И.Н. Мельник, У.Г. Лень, И.Г. Вышиваная, Т.С. Лень. Слабая температурная зависимость электросопротивления узкозонного сплава Fe1-xCox // Металлофиз. новейшие технол. – 2008. – Т. 30, №5. – С.605-618.

8. С.П. Репецкий, В.А. Татаренко, И.Н. Мельник, Е.Г. Лень, И.Г. Вышиваная, Т.С. Лень. Электронная структура и температурная зависимость магнитной корреляционной длины для закаленных неупорядоченных сплавов ОЦК-Fe0,5Co0,5 // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. –Т.6, вып.3. С. 669-683.

9. S.P. Repetsky, I.M. Melnyk, V.A. Tatarenko, E.G. Len, I.G. Vyshivanaya. The cause of anomaly of temperature dependence of electroresistance of the ordering nonstoichiometric FeCo compounds based on a b.c.c. lattice // Journal of alloys and compounds – 2009. – V. 480, №1. – P. 13-15

10. С. П. Репецкий, В. Б. Молодкин, И. Г. Вышиваная, Е. Г. Лень, И. Н. Мельник, О. И. Мусиенко, В. Б. Стащук Энергетический спектр и электропроводность систем с сильными электронными корреляциями // Успехи физ. мет. — 2009. — Т.10, No. 3. — С.235—283.

11. С.П.Репецький, Б.В. Стащук, І.Г. Вишивана, В.В.Лізунов. Оптимізація спін-залежного транспорту в моделі Хаббарда в режимі сильних кореляцій. Металлофизика новейшие технологии. — 2010.— Т.32, №.8. — С.1001-1012.

12 С.П.Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський. Енергетичний спектр електронів і фононів та оптична провідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2010.— Т.8, Вип.3. – С.603-618.

13. С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.С. Кокайло. Прояв ефектів ангармонізму в спектрі коливань кристалів з гексагональною щільнопакованою структурою// Металлофизика новейшие технологии. — 2011. — Т.33, №3. – С.311-329.

14. С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник. Енергетичний спектр електронів і фононів та електропровідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту// Металлофизика новейшие технологии. — 2011. — Т.33, №4. – С.425-445.

 

Тези конференцій

1. Основні результати робіт доповідались на міжнародних конференціях: VI International Young Scientists Conference "Optics and High Technology Material Science SPO2005" (Київ, 2005).

2. VII International Young Scientists Conference "Optics and High Technology Material Science SPO2006" (Kиїв, 2006).

Після захисту дисертації

3. Международная конференция «Современные проблемы физики металлов» (Киев, 2008);  ІV міжнародна наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (Львів, 2008).

4. Moscow International Symposium on Magnetism – MISM 2008 (Moscow, Russia); Solid Compounds of Transition Elements – SCTE 2008: 16-th International Conference (Dresden, Germany).

5. S. P. Repetsky, I. M. Melnyk, V. A. Tatarenko, E. G. Len, I. G. Vyshivanaya Anomalies of Temperature–Concentration Dependence of Electrical Resistance of an Ordering Fe1–cCoc Alloy Based on a B.C.C. Lattice // Moscow International Symposium on Magnetism—MISM 2008: International Symposium, 20–25 June 2008 (Moscow, Russia): book of abstract. M., 2008. P. 482.

6. S. P. Repetsky, I. M. Melnyk, V. A. Tatarenko, E. G. Len, I. G. Vyshivanaya The Cause of Anomaly of Temperature Dependence of Electroresistance of an Ordering Nonstoichiometric FeCo Compounds Based on a B.C.C. Lattice // Solid Compounds of Transition Elements—SCTE 2008: 16-th International Conference, 26–31 July 2008 (Dresden, Germany): book of abstract. D., 2008. P. 56.

7. В. С. Кокайло, С. П. Репецький, І. Г. Вишивана, Вплив ангармонізму та електрон-фононної взаємодії на спектр частот кристалів з гексагональною щільноупакованою структурою, ІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології» (16–18 листопада 2011 р., Київ, Україна): тези конференції, Київ, 2011, с. 107.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov