Молекулярна та квантова біофізика

 

Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 2-Маг
Семестр: 3
Підсумковий контроль: іспит
Лектор: Говорун Д. М., д. біол. н., професор
Кафедра: Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: Курс за вибором студентів
 

Дисципліна «Молекулярна та квантова біофізика» є однією з профілюючих для спеціалізації «Високі технології», яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), в тому числі 72 години аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 18 практичних. Передбачається, що студенти матимуть 80 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль у 3 семестрі ‑ іспит.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Молекулярна та квантова біофізика» є ознайомлення студентів з просторовою будовою, структурно-динамічними властивостями двох основних класів біополімерів ‑ нуклеїнових кислот (НК) (ДНК та РНК) та білків і основними фізичними засадами їхнього біологічного функціонування, а також оволодіння ними основними фізичними методами дослідження структурно динамічних властивостей білків. НК та їхніх комплексів.

Предмет навчальної дисціпліни «Молекулярна та квантова біофізика» ‑ фізична природа взаємодій, які визначають структурно-динамічні властивості біополімерів. включаючи конформаційні переходи, та фізичні механізми їхнього функціонування у живій клітині.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні фізичні закономірності структурно-динамічної реалізації основних класів біополімерів та фізичний зміст моделей їхнього функціонування у клітині.

Вміти: застосовуючи низку експериментальних фізичних методів та методи прикладної квантової механіки, вивчати фізичні властивості біополімерів. шо визначають їхнє функціонування у живій клітині.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Молекулярна та квантова біофізика» є складовою фундаментальної підготовки фахівців освітнього кваліфікаційного рівня «магістр» на спеціалізації «Високі технології», є одним із підсумкових курсів, що в логіко-структурній схемі освіти на старших курсах спирається на курси, що вивчалися раніше: «Молекулярна фізика», «Квантова механіка». «Органічна хімія». «Біохімія» та «Молекулярна біологія», «Вибрані розділи математики та інформаційних технологій» і «Фундаментальні основи високих технологій».

Перелік рекомендованої літератури:

Основна

 1. Волькенштейн М.В. Биофизика. – М.: Наука. 1988. – 590 с.
 2. Рубин Л.Б. Биофизика, кн. 1,2.- Высшая школа. 1987. – 320 с.. 302 с.
 3. Биофизика / под. ред. П.Г.Костюка. – К.: Виша школа. 1988. – 504 с.
 4. Биополимеры. / Т.Оои. Э.Ицука. С.Онари и др.; Под ред. Ю.Иманиси. – М.: Мир. 1988. – 544 с.
 5. Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия. – М.: Мир. 1984-1985. – Т. 1-3.
 6. Кагава Я. Биомембраны. М.; Высшая школа. 1985. – 303 с.
 7. Болдырев A.A. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ. 1985. – 208 с.
 8. Кудряшов Ю.Б.. Беренфельд Б.С. Основы радиационной биофизики. – М.: Изд-во Моск. Ун­та, 1982.-302 с.
 9. Ярмоленко C.П. Радиобиология человека и животных. – М.; Высшая школа. 1988. – 424 с.
 10. Грищенко В.И., Белоус А.М. Криобиология. – К.. Наукова думка. 1994
 11. Романовский Ю.М.. Степанова М.В.. Чернавский Д.С. Математическая биофизика. – М.: Наука. 1984. – 3-4 с.
 12. Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. – М.: Наука. 198′. – 240 с.
 13. Рубин А.Б. Термодинамика биологиче ских процессов. – М.; Изд-во МГУ, 1984. – 284 с.
 14. Кеплен С.Р., Эссинг Э. Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов. ~ М.: Мир, 1986.-382 с.
 15. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. – М.: Мир. 1979. • 512с.
 16. Альберте Б. Молекулярная биология клетки. В 3-х т. 2-е изд. – М.: Мир. – 1994.
 17. Льюин Б. Гены. – М.:Мир. 1987.
 18. Спирин A.C. Структура рибосом и биосинтез белка. – Пущино, 1984.

Додаткова

 1. Дэвид Р. Введение в биофизику. – М.: Мир. 1982. – 208 с.
 2. Блюменфельд JI.A. Проблемы биологической физики. М.: Наука. 1977. – 336 с.
 3. Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь. – М.: Мир. 1990. – 374 с.
 4. Антонченко В.Я. Физика воды. – К.: Наукова думка. 1986. – 128 с.
 5. Вода и водные растворы при температурах ниже 0°С. / Под ред. Ф.Франкса. – К.; Наукова думка. 1985.-388 с.
 6. Котык А.. Яначек К. Мембранный транспорт. – М.: Мир. 1980. – 342 с.
 7. Струкутра и функции биологических мембран / под ред. П.Г.Богач. М.Д.Ку рский и др. – К.; Вища школа, 1981. – 336 с.
 8. Костюк П.Г., Крышталь O.A. Механизмы электрической возбудимости нервной клетки — М.: Наука. 1981.-204 с.
 9. Диксон Р., Уэбб Э. Ферменты. – тт. 1, 2. 3. – М.: Мир. – 1982.
 10. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. М.: Наука. – 2000
 11. Гершензон С.М. Основы современной генетики. – Киев: Наукова думка. 1983.
 12. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. – М.. 1978.
 13. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В 2-х т. М.: Мир. – 1998.
 14. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структуры и функции белков. – М. Высшая школа”. – 1996.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Говорун Д. М.- МОЛЕКУЛЯРНА ТА КВАНТОВА БІОФІЗИКА.doc

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Говорун Д. М.- МОЛЕКУЛЯРНА ТА КВАНТОВА БІОФІЗИКА.odt

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Говорун Д. М.- МОЛЕКУЛЯРНА ТА КВАНТОВА БІОФІЗИКА.pdf