Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Кафедра: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 

Курс «Вибрані розділи біології» підготовлений по класичній схемі викладання природничонаукових дисциплін. Особливість курсу полягає в фундаментальному характері викладу предмету, Матеріал висловлюється від простого до складного, від молекулярного до біоценотичного рівня. Cуттєва увага приділяється висвітленню фізичної та хімічної природи біологічних явищ і процесів. Зокрема, детально розглядаються внутрішньомолекулярні і міжмолекулярні взаємодії, оскільки це має принципове значення для розуміння функцій органічних молекул і молекулярних машин. Особливістю аудиторії, на яку розрахований цей курс, є відсутність базової біологічної підготовки, що, в свою чергу, обумовлює, по-перше, необхідність детального висвітлення понятійного апарату біології, з іншого, викладення суттєвого об’єму фактичного матеріалу не лише в галузях молекулярної і клітинної біології, а й фізіологічного, біолого-систематичного та ценотичного (екологічного) спрямування з метою формування цілісного системного природничого світогляду.

Таким чином, дисципліна „ Вибрані розділи біології ” є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології", яка викладається в 1 семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 72 години аудиторних занять. З них 36 годин лекцій, 18 практичних та 18 годин семінарів. Передбачається, що студенти матимуть 72 години самостійної роботи. Підсумковий контроль у 1 семестрі – іспит.

Мета навчальної дисципліни „Вибрані розділи біології”: навчити студентів, що мають базову фізичну та/або хімічну підготовку орієнтуватися в біологічній проблематиці, дати цілісне уявлення про світ живого, ієрархічність його властивостей, рівні організації та структурованість живих систем та ті физико-хімічні процеси, які лежать в основі їх функціонування, сформувати у студентів цілісний і системний й погляд на органічний світ

Предметом навчальної дисципліни „Вибрані розділи біології” є загальні закономірності структури і функціонування живих систем від молекулярного до біосферного рівня і їх конкретні прояви на кожному з означених рівнів.

Курс поділено на 4 змістовні модулі: I модуль (1 кредит) включає в себе інформацію про багато рівність організації живого, принципи сучасної систематики живих організмів і молекулярні основи біологічних процесів.; II модуль(1 кредит) – клітинний рівень о; IІІ модуль (1 кредит) – організмений рівень організації живого, IV модуль (1 кредит) – видовий та біоценотичний рівень організації живого .

 

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основну парадигму сучасної біологічної науки, основні її поняття і терміни, теорії виникнення, формування та функціонування живих систем на різних рівнях організації.

Вміти: застосовувати  поняття і терміни сучасної біологічної науки, чітко розрізняти наукову, науково-популярну та псевдонаукову інформацію біологічної тематики, вміти цілісно і системно мислити.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Вибрані глави біології» є базовою для вивчення більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки. 

Список літератури: 
  1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология в 3-х томах. – М.: Мир, 2004.
  2. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості та гриби. — Київ, 2004.
  3. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. И др. Молекулярная биология клетки. (в 3-х томах). - М.: Мир, 1994.
  4. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М.С.,Шуба М.Ф. Біофізика.- К., Обереги, 2001. 544 с
  5. Калинин Ф. Л. Основи молекулярной биологии. – К. Вища школа 1978.
  6. Одум Ю. Экология: В 2х т. Пер. с англ. — М.:. Мир, 1986
  7. Щєрбак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес ЮТ. Зоологія безхребетних: У 3 т. - К., 1995-1997.
  8. Мусієнко M.M Фізіологія рослин. - К.: Фітосоціоцентр. - 2001.
  9. Инге-Вечтомов СГ. Генетика с основами селекции.-М.: Высшая шк., 1989.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov