Інтелектуальна власність

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Кохановська О. В., д. ю. н.

Лектор: 

Шишка Р. Б., д. ю. н.

Кафедра: 
Юридичний факультет
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 

За останні роки в усьому світі  інтелектуальна власність набрала великого значення разом з іншими видами власності, такими як нерухомість, банківський і промисловий капітал, цінні папери та інші.

В період переходу до ринкових відносин питання охорони та використання інтелектуальної власності починають відігравати все більш важливу роль в комерційній, виробничій, підприємницькій та зовнішньоекономічній діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. В зв'язку з цим, кожний хто займається або веде підготовку до такого роду діяльності повинен більш чітко розуміти, в чому саме полягає інтелектуальна власність, як вона охороняється і до яких матеріальних та моральних збитків може привести порушення її прав.

Різні об’єкти інтелектуальної власності в тій чи іншій формі (Закон України «Про авторські право і суміжні права», «Про охорону прав на промислові зразки» та інші) охороняються в багатьох країнах світу більше 100 років. Міжнародні конвенції, які регулюють питання захисту прав в сфері інтелектуальної власності з'явилися в кінці ХІХ  століття.

Україна є учасником багатьох найбільш важливих міжнародних угод та договорів в сфері охорони інтелектуальної власності, а саме: Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Договорів про патентну кооперацію, Угод про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків та інших.

Викладене свідчить про необхідність більш детального вивчення та оволодіння широким колом питань, щодо правової охорони об'єктів інтелектуальної власності й використання їх на практиці.

Мета: Запропонована навчальна програма «Інтелектуальна власність»  призначена для студентів точних, природничих і гуманітарних факультетів і ставить за мету надати можливість одержати знання під час вивчення авторського та суміжного права, а також патентного права в сфері інтелектуальної власності.

Завдання: Навчальна програма з курсу «Інтелектуальна власність» передбачає глибоке вивчення питань, пов’язаних з набуттям фізичними та юридичними особами майнових та немайнових прав на об'єкти права  інтелектуальної власності.

Окремі розділи цього курсу можуть бути використані, як складові багатьох навчальних дисциплін, які викладаються у вищих навчальних закладах.

Основними завданнями курсу є: ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; навчити студентів користуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання у сфері інтелектуальної власності; розкрити студентам роль інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства; навчити студентів реалізовувати свої права в процесі набуття, реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.

Планом навчального процесу для вивчення курсу дисципліни відведено 36 годин навчальних занять. З них на лекції відведено - 17 годин, на самостійну роботу – 19 годин. Формою семестрового контролю є залік. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля.

Тематика курсу розрахована на один змістовний модуль, який складається з 7 тем. У кінці семестру здійснюються підсумковий семестровий контроль у формі заліку.

Програмою курсу передбачаються тестові завдання, що можуть використовуватися для перевірки знань студентів за результатами вивчення відповідної тематики.

Курс передбачає глибоке вивчення студентами чинного законодавства про інтелектуальну власність, спеціальної юридичної літератури, основних понять та фахової термінології у даній сфері.

Завершується вивчення дисципліни “Право інтелектуальної власності” проведенням заліку у формі співбесіди або у письмовій формі. До заліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на практичних заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовний модуль.

Список літератури: 

Тема 1
 
Література
1.           Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.
2.           Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.
3.           Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.
4.           Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.
5.           Підопригора О.А., Підопригора О.О.  Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
6.           Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).
7.           Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.
8.           Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
9.           Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2006. – 751 с.
10.      Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.
 
 
Тема 2
Література
1.                 Антимонов Б. С., Флейшниц Е. А. Авторское право. — М., 1957.
2.                 Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. - 222 с.
3.                 Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. — М., 1993.
4.                 Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред.  П.М. Цибульова. – К: УкрІНТЕУ, 2006. – 276 с.
5.                 Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. – М., – 1987.
6.                 Мусіяка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.
7.                 Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.
8.                 Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.
9.                 Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
10.            Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.
 
Тема 3
 
Література
1.                Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред. П.М. Цибульова. – К: УкрІНТЕУ, 2006. – 276 с.
2.                Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.
3.                Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.
4.                 Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.
5.                 Постанова №5 Пленуму Веровного Суду України від 04.06.2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
6.                Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.
7.            Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
8.            Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.
9.                Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
10.            Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей /За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.
11.            Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - Учебник. – М: Проспект, 2006. - с.751.
 
Тема 4
Література
1.  Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.
2.  Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. -  К.: МАУП, 1999. – 212 с.
3.  Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.
4.  Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.
5.   Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.
6.  Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.
7.  Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.
8.  Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.
9.  Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
10.           Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 2006. – 751 с. 
 
Тема 5
Література
1.           Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: «Юридична думка», 2006. – 216 с.
2.           Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.
3.           Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.
4.           Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.
5.           Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 –  312 с.
6.           Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.
7.           Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.
8.           Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.
9.           Свядосц Ю.И.  Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.
10.      Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 2006. – 751 с. 
 
Тема 6
 
Література
1.       Амангельды А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан. – Алматы, Правовая Реформа в Казахстане, 2010. – 343 с.
2.       Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002 – с.1038.
3.       Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договора. Авторский гонорар. М., 1988.
4.       Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.
5.       Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. 
6.       Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.
7.       Мусіяка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.
8.       Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
9.       Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.
10.  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.
11.  Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с. 
 
 Тема 7
Література:
1.       Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року.
2.       Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.
3.       Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники.
4.       Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.
5.       Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 року.
6.       Договір ВОІВ про авторське право.
7.       Договір ВОІВ про виконання і фонограми.
8.       Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року.
9.       Договір про патентне право.
10.  Договір про патентну кооперацію 1970 року.
11.  Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм  1971 року.
12.  Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.
13.  Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація  1958 року.
14.  Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року.
15.  Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.
16.  Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення.
17.  Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.
18.  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року.
19.  Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення  1961 року.

Список питань на екзамен: 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК
1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.
2. Поняття інтелектуальної власності та її види.
3. Поняття права інтелектуальної власності.
4. Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.
5. Зміст права інтелектуальної власності.
6. Авторське право і суміжні права.
7.  Право промислової власності.
8.  Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг.
9. Законодавство України про інтелектуальну власність.
10.Конституція України про інтелектуальну власність.
11. Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини.
12.Законодавство про авторське право і суміжні права.
13. Законодавство    про   засоби    індивідуалізації   учасників  цивільного обороту, товарів і послуг.
14.Інші джерела права інтелектуальної власності.
15.Міжнародні конвенції про інтелектуальну власність.
16.Паризька конвенція про промислову власність.
17.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.
18.Інші міжнародні конвенції та договори.
19.Конвенція   про   утворення   Всесвітньої   організації   інтелектуальної
власності.
20.Роль і значення інтелектуальної діяльності і власності для суспільства.  
21.Інтелектуальна діяльність і соціально-економічний прогрес суспільства.
22.Інтелектуальна діяльність і розвиток науки, техніки, освіти і культури.
23.Інтелектуальна діяльність України в умовах переходу до ринкової
економіки.
24.Поняття авторського права.
25.Авторське право в об'єктивному і суб'єктивному значенні.
26.Види інтелектуальної діяльності, які охороняються авторським правом.
27.Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.
28.Об'єкти авторського права.
29.Право на проекти офіційних документів, символів і знаків.
30.Збірники та інші складові твори.
31.Похідні твори.
З2.Колективні твори.
33.Авторське право на аудіовізуальні твори.
34.Об'єкти, на які авторське право не поширюється.
З5.Авторське право на твір, створений за договором найму.
З6.Основні види творів науки, літератури і мистецтва, що охороняються авторським правом.
З7.Суб'єкти авторського права.
З8.Автор та його правонаступники.
З9.Юридичні особи як суб'єкти авторського права.
40.Роботодавець як суб'єкт авторського права.
41 .Співавторство.
42.Види співавторства.
43.Право власності на матеріальний носій і авторське право.
44.Особисті немайнові права.
45.Право авторства
46.Право на авторське ім'я.
47.Право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій
зміні   твору  чи   будь-якому   іншому   посяганню   на  твір,   що   може
зашкодити честі і репутації автора (право на недоторканість твору).
48.Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.
49.Право на обнародування.
50.Майнові права автора.
51 .Виключне право на використання твору.
52.Способи використання твору.
53.Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.
54.Право слідування.
55.Строки чинності авторських прав.
56.Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.
57.Авторські   договори   та   їх   види:   видавничі,   сценарні,   художнього замовлення.
58. Договори про уступку авторського права.
59.Обмеження авторських майнових прав.
60. Вільне використання творів в особистих цілях.
61.Вільне використання творів із зазначенням імені автора.
62.Вільне використання творів без зазначення імені автора.
63. Вільне використання творів для навчання.
64.Використання творів, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відтворення.
65.Вільне відтворення комп'ютерних програм.
66.Декомпіляція комп'ютерних програм.
67.Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.
68.Поняття та види суміжних прав.
69.Право на виконання.
70.Право на фонограми.
71.Право організацій мовлення на свої передачі.
72.Виникнення і здійснення суміжних прав.
73.Умови охорони суміжних прав.
74.Суб'єкти суміжних прав.
75.Виконавці,   виробники  фонограм,   організації  мовлення  як  суб'єкти суміжних прав.
76.Об'єкти суміжних прав.
77.Виконання як об'єкт правової охорони.
78.3вуко і відеозаписи виробників фонограм і організацій мовлення.
79.Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.
80.Записи    короткотривалого    користування    виконань    або    передачі, здійснені організаціями ефірного мовлення.
81.Строк чинності суміжних прав.
82.Забезпечення колективного управління майновими правами авторів.
83.Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.
84.Порушення авторського права і суміжних прав.
85.Порядок захисту авторського права і суміжних прав.
86.Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.
87.Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.
88.Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.
89.Поняття промислової власності та її склад.
90.Винахід, корисна модель, промисловий зразок - як об'єкти цивільних прав.
91.Поняття права промислової власності та його види.
92.Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
93.Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового разка.
94.Суб'єкти права промислової власності.
95.Винахідники,   автори   промисловик   зразків,   їх   правонаступники   і спадкоємці.
96. Роботодавці.
97.Право на подання заявки.
98.Заявка та її склад.
99.Національний і конвенційний пріоритет.
100. Розгляд заявки.
101. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті.
102. Рішення по результатам розгляду заявки.
103. Реєстрація і видача патенту.
104. Порядок   оформлення   прав   на   винаходи,   корисні   моделі,   та промислові    зразки,    що    становлять    державну    таємницю,    та    їх використання.
105. Право на одержання патенту.
106. Патент та його функції.
107. Чинність патенту.
108. Підтримання патенту в силі.
109. Права, що випливають із патенту.
110. Припинення чинності патенту.
111. Особисті немайнові права винахідника і автора промислового зразка.
112. Майнові права патентовласника.
113. Виключне   право   на   використання   винаходу,   корисної   моделі, промислового зразка.
114. Зміст виключного права.
115. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.
116. Право попереднього користування.
117. Примусове відчуження прав.
118. Примусова ліцензія.
119. Залежна ліцензія.
120. Відповідальність за порушення прав володільця патенту.
121. Поняття порушення патентних прав.
122. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав.
123. Обсяг відповідальності.
124. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.
125. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.
126. Поняття селекційного досягнення в рослинництві.
127. Поняття селекційного досягнення у тваринництві.
128. Суб'єкти права на селекційні досягнення.
129. Суб'єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.
130. Подання заявки на селекційне досягнення.
131. Розгляд заявки на селекційне досягнення.
132. Державна реєстрація селекційного досягнення.
133. В и дача патенту на селекційне досягнення.
134. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.
135. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.
136. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.
137. Право автора на назву селекційного досягнення.
138. Право автора селекційного досягнення на винагороду.
139. Право автора селекційного досягнення на виключне використання.
140. Обов'язки патентоволодільця.
141. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.
142. Допуск селекційних досягнень до використання.
143. Захист прав на селекційне досягнення.
144. Поняття топографії (топології) інтегральних мікросхем.
145.  Умови   надання   правової   охорони   на   топографії   інтегральних мікросхем.
146. Право на порядок реєстрації топографії інтегральних мікросхем.
147. Свідоцтво на топографію інтегральних мікросхем, його зміст та функції.
148.  Права   та   обов'язки,   що   випливають   з   реєстрації   топографії інтегральної мікросхеми.
149. Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсним.
150. Захист прав на топографію інтегральної мікросхеми.
151. Поняття нерозкритої інформації.
152. Умови охороноспроможності нерозкритої інформації.
153. Зміст права на захист нерозкритої інформації.
154. Право на виключне використання нерозкритої інформації.
155. Відчуження права на використання нерозкритої інформації.
156. Строк чинності права на захист нерозкритої інформації.
157. Обмеження права на захист нерозкритої інформації.
158. Захист прав на нерозкриту інформацію.
159. Поняття раціоналізаторської пропозиції.
160. Подання заяви на раціоналізаторську пропозицію.
161. Організації, які приймають до розгляду заяву на раціоналізаторські пропозиції.
162. Рішення про визнання пропозицію раціоналізаторською і прийняття її до використання або про відкидання заяви.
163. Видача посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.
164. Майнові права раціоналізатора, що випливають із посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.
165. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.
166. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції строки і порядок її виплати.
167. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.
168. Поняття фірмового найменування.
169. Виникнення і здійснення права на фірмове найменування.
170. Чинність права на фірмове найменування.
171. Зміст права на фірмове найменування.
172. Виключне право на використання фірмового найменування.
173. Способи використання фірмового найменування.
174. Неприпустимість відчуження права на фірмове найменування.
175. Ліцензії на право використання фірмового найменування.
176. Захист прав на фірмове найменування.
177. Поняття знака для товарів і послуг.
178. Об'єкти знака для товарів і послуг.
179. Умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг.
180. Позначення, які не визнаються знаками для товарів і послуг.
181. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг.
182. Склад заявки.
183. Подання заявки.
184. Дата подання заявки.
185. Пріоритет.
186. Експертиза заявки.
187. Формальна експертиза заявки.
188. Експертиза заявки по суті.
189. Рішення про видачу свідоцтва.
190. Публікація про видачу свідоцтва та його реєстрація.
191. Видача свідоцтва.
192. Свідоцтво на знак для товарів і послуг.
193. Права, що засвідчуються свідоцтвом.
194. Строк чинності свідоцтва.
195. Право користування знаком для товарів і послуг.
196. Виключне право користування знаком для товарів і послуг.
197. Умови використання знаку для товарів і послуг.
198. Обов'язки за свідоцтвом.
199. Правові наслідки спливу строку чинності свідоцтва.
200. Дострокове припинення чинності свідоцтва.
201. Правові наслідки дострокового припинення чинності свідоцтва.
202. Відновлення права на свідоцтво.
203. Відповідальність за порушення прав на знак для товарів і послуг.
204. Поняття зазначення походження товарів та його види.
205. Просте зазначення походження товарів.
206. Кваліфіковане позначення походження товарів та його види.
207. Правова охорона зазначень походження товарів.
208.  Реєстрація кваліфікованого зазначення товару та/або   права на його використання.
209. Права та обов'язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.
210. Визнання      недійсною      та      припинення      правової      охорони кваліфікованого   зазначення   походження   товару   та/або      права   на використання цього позначення.
211. Захист прав на використання зазначення походження товару.
212. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
213. Мета створення ВОІВ, завдання і основні її функції.
214. Члени ВОІВ.
215. Управління ВОІВ.
216. Міжнародна охорона промислової власності.
217. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).
218. Договір про патентну кооперацію.
219. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891).
220. Договір про закони на товарні знаки (1994).
221. Лісабонська угода про  охорону найменувань  місця  походження товару та їх міжнародна реєстрація (1958).
222. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (1925).
223. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське
право).
224.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).
225.Всесвітня конвенція про авторське право  (1952).  її новий текст (1971).
226. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).
227. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971).
228. Брюссельська   конвенція   про   розповсюдження   несучих   програм сигналів, що передаються через супутники.
229. Договори на використання об'єктів інтелектуальної власності та їх види.
230. Договори на створення об'єктів інтелектуальної власності.
231. Договори на використання об'єктів інтелектуальної власності.
232. Ліцензійні договори, поняття і види.
233. Договір виключної ліцензії і договір невиключної ліцензії.
234. Укладання та основні умови ліцензійних договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності.
235. Авторські договори, поняття і види.
236. Типові авторські договори.
237. Примірні авторські договори.
238. Ліцензійні  договори  на  використання  наукових,  літературних  і художніх творів.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov