Хімія наноматеріалів

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
2
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Гринь С. В., M.Sc., асистент

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Дисципліна „Хімія наноматеріалів” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS (108 год.), в тому числі 51 година аудиторних занять (з них 34 години лекцій та 17 годин семінарських занять) та 57 годин самостійної роботи студентів. Форма підсумкового контролю – іспит.

Метою вивчення  дисципліни "Хімія наноматеріалів" є ознайомлення студентів з методами  одержання, будовою, властивостями та практичним застосуванням наноматеріалів різних типів (наноструктуровані вуглецеві матеріали, метали, напівпровідники, оксиди, композитні матеріали), що необхідні для каталізу, медичної хімії, приладобудування, електроніки та енергетики. Вивчення "Хімії наноматеріалів" має сприяти формуванню у студентів цілісного наукового світогляду у галузі природничих наук, а отриманні при цьому знання є необхідними для подальшого виконання наукових досліджень.

Предметом навчальної дисціпліни "Хімія наноматеріалів" є наноматеріали, їх будова, властивості та напрямки практичного застосування.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні положення хімії наноматеріалів, методи їх синтезу, основні чинники, що обумовлюють будову, фізичні та хімічні властивості, а також особливості  практичного застосування наноматеріалів різних типів.

Вміти: аналізувати існуючі та розробляти нові технологічні підходи до отримання наноматеріалів різних класів, прогнозувати та пояснювати їх фізико-хімічні властивості.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „методологія органічного синтезу” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання.

 

Список літератури: 

Основна

1. Зайцев В.М., Савранський Л.І.. Функціоналізовані пористі матеріали для аналітичної хімії, Київ. - 2005.

2. Г.Б. Сергеев. Нанохимия. Москва: Изд-во МГУ, 2003. - 288 с.

3. Суздалев И.П., Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. - М.: КомКнига. - 2005. - 590 с.

4. Ч. Пул (мл.), Ф. Оуэнс, Нанотехнологии. – М.: Техносфера. – 2004.

5. С.С. Воюцкий. Курс коллоидной химии. – М.: Химия. – 1975.

6. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: пер. с англ. - 2-е изд. – М.: Мир, 1984. - 306 с.

7. Balzani V., Credi A., Venturi M., Molecular Devices and Machines: a Journey to the NanoWorld. Willey, 2002. – 456 p.

8. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology (in 10 Vol.). H.S. Nalva (ed.).- ASP. – 2004.

9. E.S. Papazoglou, A. Parthasarathy, BioNanotechnology - Morgan&Claypool Publishers - 2007.

10. Nanomaterials Chemistry: Recent Developments and New Directions. C.N.R. Rao, A. Muller and A.K. Cheetham (Eds.). Wiley. – 2007.

11. Nanoscale materials in chemistry. K.J. Klabunde (Ed.). - Wiley. – 2001

12. Nanomaterials and Nanochemistry. C. Brechignac, P.Houdy, M.Lahmani (Eds.). Springer-Verlag. 2007.

13. B.D. Fahlman, Materials Chemistry, Springer. – 2007.

 

Додаткова

1. К. Танабе. Катализаторы и каталитические процессы. М.: Мир, 1993, 172 с.

2. Лисичкин Г.В. Химия привитых поверхностных  соединений. М.: Физматлит. - 2003.

3. Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов, Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема. – М.: Академкнига. – 2004.

4. А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд, Наночастицы металлов в полимерах, М.: Химия. – 2000.

5. Properties of Porous Silicon; Canham, L. T., Ed.; INSPEC, The IEE: London. - 1997.

6. Buriak, J.M. Organometallic Chemistry on Silicon and Germanium Surfaces, Chem. Rev. 2002, 102(5), 1271 - 1308.

7. V.B. Fainerman, D. Mobius, R. Miller, Surfactants Chemistry, Interfacial Properties, Applications, Elsevier Science.: 2002.

8. P. Jutzi, U. Schubert, Silicon Chemistry. From the Atom to Extended Systems, Wiley.: 2003.

9. Y. Wang, A. S. Angelatos and F. Caruso, Template Synthesis of Nanostructured Materials via Layer-by-Layer Assembly, Chem. Mater. 2008, 20, 848–858.

ПереглядДолученняРозмір
Chemistry_Nanomaterials.doc152.5 КБ
Chemistry_Nanomaterials.pdf246.04 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov