Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
3
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Лектор: 

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

Кафедра: 
ІВТ
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 

Дисципліна "Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка" є нормативною дисципліною для студентів Інституту високих технологій, що читається у обсязі 80 год. (лекції – 36 год, лабораторні роботи 6 год., самостійна робота – 36 год.). Закінчується іспитом.

Метою і завданням навчальної дисципліни " Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка " є вивчення основних закономірностей, що визначають фотофізичні та фотохімічні процеси в органічних, синтетичних та біологічних системах, а також фулеренах, вуглецевих нано трубках та графенах.

Предмет навчальної дисципліни " Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка " включає такі основні тематики: фотоніка біологічних об’єктів; фотоніка фулеренів.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: Основні фундаментальні закономірності оптичного (ультрафіолетового, видимого ті інфрачервоного) поглинання, люмінесценції, фотохімії та комбінаційного розсіяння макромолекул ДНК, РНК, нуклеотидмістких сполук низки білків та фулеренів.

Студент повинен вміти: Раціонально в усній та письмовій формі сформулювати основні фотофізичні (оптичні) властивості макромолекул ДНК, РНК, нуклеотидмістких сполук низки білків, нанотрубок та фулеренів; вміти застосовувати отримані знання при постановці та вирішенні задач, особливо проблемного характеру. Вміти створювати фізичні моделі фотофізичних та фотохімічних процесів та користуватися ними.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна " Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Список літератури: 

 
СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
а) основна:

  1. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986.
  2. ПоупМ., Свенберг Ч. Электронные процессы в органических кристаллах. М.: Мир, 1985, Т.1.
  3. Булавін Л.А., Адаменко І.І., Ящук В.М. «Експериментальні методи в молекулярній фізиці», К., «Київський Університет», 1997.
  4. Сиромятніков В.Г., Ящук В.М. «Прикладні аспекти фотофізики полімерів, що містять p-електронні системи в боковому ланцюгу», Доповіді НАН України, 1995, №12, с.56-59.
  5. В.М.Ящук. Фотоніка полімерів.- Київ, ВПЦ «Київський університет», 2004.- 112 с.

 
б) додаткова:

  1. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. М.: Мир, 1985.
  2. Гиллет Дж. Фотофизика и фотохимия полимеров. М.: Мир, 1988.- 435 с.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov