Супрамолекулярна хімія

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 
Дисципліна „Супрамолекулярна хімія” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 година аудиторних занять. З них  34 годин лекцій, 17 годин – семінарські заняття та 57 години самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.
Метою вивчення  дисципліни "Супрамолекулярна хімія" є ознайомлення студентів з основними положеннями, методами супрамолекулярної хімії,  основними сучасними підходами молекулярного дизайну функціональних молекул та нанорозмірних структур  на основі глибокого розуміння  невалентних взаємодій між молекулами.  
Предметом навчальної дисципліни „супрамолекулярна хімія” є сучасні уявлення про міжмолекулярні взаємодії, їх використання для створення функціональних молекул та самоорганізованих наноструктур (нековалентний синтез).
На яскравих прикладах з сучасної наукової літератури буде продемонстровано ефективність методів супрамолекулярної хімії та нековалентного синтезу в створенні нових функціональних матеріалів і керуванні хімічними та фізичними процесами.
Вимоги до знань та вмінь.
Знати: властивості міжмолекулярних взаємодій, їх вплив на фізичні, хімічні та спектральні властивості речовин, основні концепції супрамолекулярної хімії.
Вміти: передбачати фізичні, хімічні та спектральні властивості хімічних сполук на основі розуміння природи міжмолекулярних взаємодій та основних принципів супрамолекулярної хімії. Проводити ковалентний синтез функціональних молекул та нековалентний синтез самозбірних функціональних наноструктур, характеризувати міжмолекулярні структури спектральними та дифракційними методами.   
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „супрамолекулярна хімія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання.

 

Список літератури: 
  1. J.-M. Lehn Supramolecular Chemistry, Concepts and Perspectives VCH, 1995
  2. M. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mechanisms and Structure, Sixth Edition, Willey interscience 2007, Chapter 3.
  3. Г. Вебер, Ф. Фёгтле Химия комплексов гость-хозяин. М. 1987.
  4. О. М. Шиванюк Супрамолекулярна хімія функціональних каліксаренів. Наукова думка. 2007.
ПереглядДолученняРозмір
Supramolecular_Chemistry.doc153.5 КБ
Supramolecular_Chemistry.pdf261.42 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov