Педагогіка і психологія вищої школи

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
3
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Головко Н. І., к. п. н., доцент

Кафедра: 
Факультет психології
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 

Вступ

Дисципліна “Педагогіка та психологія вищої школи” (є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Високі інформаційні технології”, що викладається на І-курсі магістерської підготовки у 1 семестрі в обсязі двох кредитів (72 години), з них: 17 годин лекцій, , форма підсумкового контролю – залік.

У процесі вивчення курсу “Педагогіка  та психологія вищої школи

 студенти повинні знати:

·     сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі;

·     тенденції, особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах;

·   суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини студентського віку;

·   структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

·       критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі;

·       сучасні інтерактивні методи навчання студентів;

·       форми організації навчання студентів;

·       норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від них зворотнього зв’язку;

·       сутність, особливості, методи, прийоми виховання студентів;

·       педагогічні уміння діяльності викладача вищої школи;

·       особливості вербальної і невербальної поведінки викладача;

·       сутність, напрями, організації спілкування зі студентами;

·       етапи, способи розв’язання конфліктів зі студентами;

·       шляхи, умови формування студентської спільноти;

·       методи науково-педагогічних досліджень.

Вивчення курсу передбачає формування таких умінь (з урахуванням фаху):

 

·       постановки навчальної мети, відбору, структурування змісту лекцій, практично-семінарських занять;

·       розвитку інтересу, особистісного ставлення студентів до змісту навчального курсу;

·       складання навчальної програми з курсу;

·       застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо);

·      планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського заняття;

·       застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів;

·       організації спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час;

·       організації, саморегуляції, невербальної поведінки у процесі спілкування зі студентами;

·       розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях;

·       застосування методів науково-педагогічного дослідження у роботі зі студентами;

·       аналізу різноманітних педагогічних ситуацій.

 

Місце у структурно-логічній схемі спеціальності . Навчальна дисципліна «Педагогіка і психологія вищої школи» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», її засвоєння є підґрунтям для вивчення гуманітарного циклу.

Вивчення навчальної дисципліни “ Педагогіка і психологія  вищої школи ” здійснюється за принципами кредитно-модульної системи, що сприяє систематичній роботі студентів над матеріалами курсу. Якість здійснюється за рейтинговими показниками. Належне оволодіння навчальним матеріалом курсу потребує опрацювання як основної (список додається), так і додаткової літератури (список додається), архівних матеріалів, періодичних видань.

Курс поділяється на 2 модулі:

Інформаційні джерела. При вивченні дисципліни студенти можуть користуватися:

·         підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками;

·         монографіями, збірниками матеріалів наукових конференцій;

·        педагогічними та енциклопедичними виданнями;

·        нормативно-правовими документами щодо розвитку національної системи освіти та систем освіти світу;

·        першоджерелами (письмена, літописи, педагогічні праці просвітителів-педагогів тощо).

        Методичне забезпечення курсу:

·         робоча навчальна програма;

·         конспекти лекцій;

·         навчальний посібник з історії педагогіки;

·                      монографіями, збірниками матеріалів наукових конференцій;

·                      педагогічними та енциклопедичними виданнями;

·                  інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;

·         нормативні документи;

·         ілюстративні матеріали;

·         завдання для контролю та самоконтролю;

·         комплект білетів і тестових завдань для підсумкового контролю.

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою і включає:

 • поточне опитування;
 • виконання письмових модульних контрольних робіт;
 • виконання індивідуальних і колективних завдань;
 • екзамен.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Список літератури: 

 
Рекомендована література.
Основна:

 1. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К, 1998.
 2. ВІтвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с.
 3. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - Чергнігів, 2003
 4. Закон    У країни  Про  освіту від 23.12.2010
 5. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р
 6. Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2002. - № 4. – С. 36-41.
 7. Концепція державної програми розвитку освіти в Україні на 2006- 2010 роки.
 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /3. Н. Курлянд, Р. /. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. 3. Н. Курлянд. -2-ге вид., перероб. і доп. - К: Знання, 2005.
 9. Наказ МОН України. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи № 943 16 жовтня 2009 року
 10. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Управлення школою. – 2004. – лютий. - № 4. – С. 2-14.

Додаткова:
 

 1. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
 2. Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с.
 3. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с.
 4. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252
 5.  Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов /Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб: Питер, 2000.– 304 с.
 6. Ващенко Григорій,  Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – 1-е вид.– К.: Українська Видавнича спілка, 1997.– 441 с.
 7. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .
 8. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Навчальний посібник. -Дрогобич: Коло, 2003.
 9. Вишневський  О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки  : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568
 10. Волкова Н.П Педагогіка.- К.: 2003.-575 с.
 11. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навч. посібник – Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 242
 12. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. - К.: Пи-бідь, 1997.
 13. Закон України "Про освіту". - К.: Генеза, 2002.
 14. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170
 15. Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик.- К.: Атіка, 2003. – 944 с
 16. Кайданова Л. Г., Мнушко З. М..Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с.
 17. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003.
 18. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005.
 19. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.
 20. Мазуха Д. С, Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005.
 21. Мойсенюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КДНК, 2001.
 22. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
 23. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. - К.: Знання, 2006. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2007.
 24. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С
 25. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002.
 26. Сисоєва С. С, Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для традиційної та дистанційної форм навчання, - К.: Міленіум, 2005.
 27. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: "Академвидав", 2006.
 28. Теория и практика семестрово-блочного режима и 12-бального оценивания знатий учащихся – Запорожье: Просвіта, 2000.
 29.   Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424
 30. Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації  / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130. - Библиогр.: с. 130
 31. Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень  / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17.
 32. Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.-234 с.
 33. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К. Либідь, 2002

44.  Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.
n:jusD�;e<m��m: -18.0pt;mso-pagination:none;mso-list:l0="" level1="" lfo1;tab-stops:35.3pt;="" background:white;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'="">·        першоджерелами (письмена, літописи, педагогічні праці просвітителів-педагогів тощо).
 
        Методичне забезпечення курсу:
·         робоча навчальна програма;
·         конспекти лекцій;
·         навчальний посібник з історії педагогіки;
·                      монографіями, збірниками матеріалів наукових конференцій;
·                      педагогічними та енциклопедичними виданнями;
·                  інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;
·         нормативні документи;
·         ілюстративні матеріали;
·         завдання для контролю та самоконтролю;
·         комплект білетів і тестових завдань для підсумкового контролю.
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою і включає:

 • поточне опитування;
 • виконання письмових модульних контрольних робіт;
 • виконання індивідуальних і колективних завдань;
 • екзамен.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov