Методологія органічного синтезу

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
3
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Курс за вибором студентів

 

Дисципліна „Методологія органічного синтезу” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 година аудиторних занять. З них  34 годин лекцій, 17 годин – семінарські заняття, 57 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.

Метою вивчення  дисципліни "Методологія органічного синтезу" є ознайомлення студентів з основними сучасними підходами до планування складних синтезів органічних сполук, опанування ними стратегії і тактики синтезу, оволодіння навичками самостійного планування синтезів сполук, які необхідні для медичної хімії, для галузей наук про сучасні матеріали, пошуку альтернативних джерел енергії.  

Предметом навчальної дисціпліни „методологія органічного синтезу” є сучасні органічні реакції – синтетичні методи і технологія проведення синтезів (тактика)  та алгоритми (стратегії) сучасного планування синтезів складних органічних сполук.

На яскравих прикладах з сучасної наукової літератури продемонстровано ефективність планування синтезів, а також проблеми і перспективи в цій галузі науки.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні сучасні хімічні реакції, необхідні для планування органічних синтезів, ретросинтетичний аналіз, сучасні технології проведення органічних синтезів у лабораторіях.

Вміти: планувати синтез органічних сполук будь-якої складності, проводити експериментально органічні синтези органічних сполук в хімічній лабораторії з використанням сучасних технологій.  

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „методологія органічного синтезу” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання.

Список літератури: 

 

Основна:

  1.  А. Ф. Бочков, В. А. Смит, Р. Кейпл. Органический синтез – наука или искусство? М., 2007.
  2. В.А.Смит, Н.Д.Дильман. Основы органического синтеза. М., 2009.
  3. Р. Маки, Д. Смит. Путеводитель по органическому синтезу.   М.,  1985.
  4. А.Ф.Бочков, В.А.Смит. Органический синтез.  М., 1987.
  5. Т.В.Мандельштам. Стратегия и тактика органического синтеза. Л., 1989.
  6. Дж. Марч. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Углубленный курс для университетов и химических вузов. В 4-х т. , М., 1987.

 

Додаткова:

  1. W.A.Smith., A.F.Bochkov, R. Caple. Organic Synthesis – the Science behind the Art. Cambridge, 1998.
  2. M.B.Smith. Organic Synthesis. N.-Y., 1994.

 

ПереглядДолученняРозмір
Methodology_Org_Synth.doc153 КБ
Methodology_Org_Synth.pdf265.57 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov