Методика викладання у вищій школі

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
2
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Головко Н. І., к. п. н., доцент

Кафедра: 
Факультет психології
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

 

ВСТУП

У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Ії розв’язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ВНЗ. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ.

Методика викладання - це оптимальне поєднання загально дидактичних методів, прийомів і засобів навчання, які застосовуються для організації навчального процесу.

Мета вивчення дисципліни:

-                            сформувати у студентів систему знань та навичок, вміння викладати навчальні дисципліни;

-                            ознайомити із знаннями про особливості  викладання дисциплін у вузах;

-                            ознайомити із особливостями професійної майстерності та педагогічної техніки викладача;

Програмою передбачено проведення лекційних та семінарських занять, на яких розглядаються теоретичні та практичні питання викладання, організаційно-правові форми активізації діяльності учасників навчального процесу, а також виконуються конкретні завдання з відповідних тем навчальної дисципліни.

         Курс “Методика викладання у вищій школі”  забезпечує засвоєння студентами основних принципів, методів, форм організації, технологій виховної, навчальної, організаторської діяльності викладача у вищій школі.

         Зміст дисципліни включає: 1) теоретичні засади методики викладання у вищій школі; 2) специфіку методів викладання у структурі процесу навчання у вищій школі; 3) психолого-педагогічні умови впровадження освітніх технологій викладання у вищій школі; 4) методичні основи викладання у вищій школі; 5) методологічні основи викладання у вищій школі; 6) дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів. Це відповідає двом змістовим модулям дисципліни, і її базові блоки створюють єдину модульну систему.

 

Мета курсу «Методика викладання у вищій школі» – надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ВШ.

Завдання курсу:

1)                 формування теоретичних уявлень про МВ у ВШ як навчальну дисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями, методами, технологіями МВ у ВШ; з’ясування її місця в системі наук;

2)                 висвітлення особливостей методів викладання у ВШ;

3)                 ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ;

4)                 оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, навчитися творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєнні під час вивчення навчальних дисциплін;

5)                 научіння планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять. Використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;

6)                 набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;

7)                 ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін.

Предмет навчальної дисципліни: закономірності викладацької діяльності у вищій школі.

Вимоги до знань та умінь.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студенти мають оволодіти знаннями та вміннями, які безпосередньо пов’язані з ефективним розв’язанням актуальних проблем викладацької діяльності. Попереднє оволодіння науковими фактами, педагогічними концепціями, ідеями дозволить студентам не тільки пояснити існуючі проблеми, але й спрогнозувати їх подальший розвиток, ужити необхідних заходів, щоб запобігти небажаним наслідкам.

Студенти мають володіти знаннями про:

- критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі;

-між предметні зв’язки методики викладання із іншими дисциплінами;

-сучасні інтерактивні методи навчання студентів;

 -форми організації навчання студентів;

 -норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від них зворотнього зв’язку;

-специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі;

-особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищого навчального закладу;

-психологічні особистісні якості викладача ВШ, професійні вимоги до нього.

Студенти мають володіти вміннями:

-аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані положення -найсучаснішого педагогічного досвіду;

-застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо);

-планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського заняття;

-укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом;

-творчо проводити семінарські, практичні зайняття, а також СПТ;

-добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності;

-застосовувати сучасні освітні технології;

-забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача у ВНЗ;

-здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію.

         Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Методика викладання у вищій школі” є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, її засвоєння є підґрунтям для ефективної освітньої діяльності викладача у вищій школі. Курс МВ у ВШ галузь методики викладання пов’язана з багатьма науками: філософією, педагогікою, психологією, соціологією, етикою, естетикою, анатомією і фізіологією людини, кібернетикою тощо. Міжпредметні зв’язки МВ у ВШ з іншими науками дають змогу глибше пізнати психологічні факти, явища і процеси.

         Головні джерела підготовки програми з навчальної дисципліни – монографічна література, праці класиків педагогіки, психології, соціології, філософії, підручники з педагогіки, психології, ПВШ, енциклопедичні видання, журнальні статті.

         Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю. Навчальна дисципліна “Методика викладання у вищій школі” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох змістових модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Список літератури: 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА:
НОРМАТИВНО –ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА
1.     Закон    У країни  Про  освіту від 23.12.2010
2.     Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р
3.     Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2002. - № 4. – С. 36-41.
4.     Наказ МОН України. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи № 943 16 жовтня 2009 року
5.     Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Управлення школою. – 2004. – лютий. - № 4. – С. 2-14.
6.     Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18 жовтень. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України – К., 2001. – № 43. – С. 121.
 
НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ
7.      Андрусишин, Богдан Іванович.  Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства"  : підручник / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. - К. : Знання, 2008. - 304 с.
8.     Болонская декларация.Совместная декларация министров образования Европы Болонья, 19 июня 1999 года
9.      Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене.. – Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
10.     Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - К.: ЧП, 2007. - 211 с.
11.     Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К. : Генеза, 2006. – 328 с.
12.     Чужикова В. В. Методика викладання права.-К.: КНЕУ, 2010.- 428 с.
13.     Яворська Г. Х. Педагогіка для правників: Навч. посіб. / Г. Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с.
ДОДАТКОВА:
14.     Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111
15.     Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія: Підручник.– К.:Либідь, 1998.– 560 с.
16.     Андрусишин Б. І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»: підручник. – К.: Знання, 2008. — 301с.
17.     Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.- М., 1982.-256с.
18.     Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с.
19.      Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с.
20.     Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252
21.      Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов /Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб: Питер, 2000.– 304 с.
22.     Ващенко Григорій,  Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – 1-е вид.– К.: Українська Видавнича спілка, 1997.– 441 с.
23.     Вишневський  О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки  : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568
24.      Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С.Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с.
25.     Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .
26.     Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною системою навчання. – К., 2005.- 395 с.
27.     Волкова Н.П Педагогіка.- К.: 2003.-575 с.
28.     Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навч. посібник – Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 242
29.     Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О. М. Гончаренко.- К.: Знання, 2008. – 207 с.
30.     Дидактика современной школы /Под ред. В.А.Онищука.- К.: Рад. Школа, 1987.- 350 с.
31.     Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. - 256 с.
32.     Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170
33.     Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик.- К.: Атіка, 2003. – 944 с
34.     Кайданова Л. Г., Мнушко З. М..Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с.
35.     Кашкарьов Г.В. Методика організації правовиховної практики: навч. посібник / Г.В. Кашкарьов. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 156с.
36.     Кашкарьов Г.В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного підходу до підготовки вчителів правознавства: монографія / Г.В. Кашкарьов. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 243с.
37.     Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. пособ. для студ. высш.учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: Академия, 2007. – 352 с.
38.     Костенко О Б. Основи правознавства : посіб. для вступників до вищ. навч. закладів / О. Б. Костенко. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К. : Ін Юре, 2007. – 600 с.
39.      Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.
40.     Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник.- К.: Знання., 2005.- 485 с.
41.     Максимюк С.П. Педагогіка: навч. посібник / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670с.
42.     Малафіїк, І. В. Дидактика  : навч. посіб. / І. В.Малафіїк. - К. : Кондор, 2005. - 400 с.
43.     Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
44.      Навчальні ігри з історії та правознавства  : метод. посіб. для вчителя / Закарпатський обл. ін- т післядипломної освіти ; За ред. В.І. Кобаль. - 3-є вид., доп. і перероб. - Ужгород ; Мукачево ; Рівне ; Тернопіль ; Одеса : [б. и.], 2007. - 200 с.
45.     Основи держави і права України: навч. посібник / За ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми: Університетська книга, 2003. – 388с.
46.      Олійник А.Ю. Правознавство.- К.: Знання., 2008.- 388 с.
47.      Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С.
48.     Павлов Д.М. Адміністративне право: загальна частина: конспект лекцій / Д.М. Павлов. – К.: МАУП, 2007. – 136с.
49.     Подласий И.П. Педагогика.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 569 с.
50.     Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.- К., 2000.
51.     Теория и практика семестрово-блочного режима и 12-бального оценивания знатий учащихся – Запорожье: Просвіта, 2000.
52.       Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424
53.     Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень  / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17. Шпиталенко Г. А. Основи правознавства: Навч. посіб., 5-те вид. / Г. А. Шпиталенко. — К.: Каравела, 2008. — 376 с.
54.     Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.- 212                
55.     Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.
56.     Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.
СТАТТІ        
57.              Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111
58.     Андрощук Аліна . Професія юриста в країнах Європейського Союзу/ Юридичний журнал- К., 2011-34-37.
59.     Величко О.Б. Гуманізація освіти та її вплив на становлення особистості студента//Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 25-29
60.     Інформаційні технології і засоби навчання: зб.наук. праць / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. – К.: Атіка, 2005. – 272 с.
61.     Болонський процес: Документи / Європейський ун-т / З.І. Тимошенко (уклад.). — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 169с.
62.     Болонський процес: Нормативно-правові документи Болонський процес: Нормативно-правові документи / Європейський ун-т / З.І. Тимошенко (уклад.) З.І. Тимошенко (уклад.) . — К. : Видавництво Європейского ун-ту, 2004. — 101с.
63.     Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: Матеріали наук.-метод. конф.. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 382с.
64.     Лалак, Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема  / Н. Лалак // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 17-20.
65.     Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я. Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – К., 2010. – 185с
66.     Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень [Текст] / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17.
67.     Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації  / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130. - Библиогр.: с. 130 

Список питань на екзамен: 

 
ПИТАННЯ НА ЗАЛІК
 
1.     Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.
2.      Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-виховному процесі вищої школи.
3.      Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі.
4.      Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за Законом України “Про вищу освіту”.
5.       Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.
6.         Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.
7.      Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.
8.      Принципи навчання у вищій школі.
9.       Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних умінь.
10.             Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.
11.            Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.
12.            Особливості побудови навчальних планів та програм.
13.             Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної інформації.
14.            Сучасні технології навчання у вищій школі.
15.             Педагогіка співробітництва та особистісно-орієнтована педагогіка у вищій школі.
16.             Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. Види лекцій (класична, інтерактивна), їх структура, вимоги до проведення лекційних занять у порівнянні поглядів відомих учених-педагогів.
17.            Семінарське, практичне, лабораторне заняття.
18.           Педагогічне консультування, майстер-класи.
19.           Проектна форма навчання.
20.           Методи навчання.
21.           Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх різновиди (практикум, тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи наративу: розповіді, описи, автобіографічні, життєві історій, майстер-класи, педагогічне консультування).
22.           Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України.
23.           Поняття «освітня інновація».
24.           Сутність та особливості розвивального навчання студентів.
25.             Застосування активних методів навчання у вищій школі.
26.             Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими методами навчання.
27.             Розвиток критичного та творчого мислення студентів.
28.             Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо її проведення.
29.             Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності.
30.            Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх проведення
31.             Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.
32.             Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.
33.             Система контролю в навчальному процесі вищої школи.
34.             Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.
35.             Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.
36.           Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, навичок.
37.           Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система).
38.           Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, письмове, фронтальне опитуквання, стандартизований контроль; письмова перевірка, експрес-контроль, лабораторно-практичний контроль, тестова перевірка, колоквіуми, контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні роботи, семесирові та державні іспити).
39.           Кредитно-модульна система оцінювання студентів у вищій школі.
40.           Навчання студентів у закладах вищої школи.
41.             Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання.
42.             Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.
43.             Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи на поведінку, діяльність студентів.
44.             Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.
45.             Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах.
46.             Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.
47.           Форми організації навчання у вищому навчальному закладі.
48.           Впровадження сучасних технологій навчання на заняттях у вищій школі.
49.           Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентської молоді.
50.           Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання.
51.           Характеристики сучасних педагогічних технологій.
52.           Класифікація педагогічних технологій.
53.           Професійний розвиток викладача вищої школи України.
54.           Роль викладача вищої школи в нормальній якісній підготовці майбутніх фахівців певної спеціальності.
55.           Гуманістична спрямованість особистості викладача.
56.           Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної діяльності викладача вищої школи.
57.           Структурні компоненти педагогічної діяльності викладача: система взаємоповязаних знань та вмінь: спеціальних, педагогічних, психологічних, методичних; конструктивна, організаційно-мобілізуюча, комунікативно-розвиваюча, інформаційно-орієнтувальна, дослідницька, гностична діяльність.
58.           Функції викладачі. Права та обов»язки викладача.
59.           Принципи,  форми організації моніторингу якості освіти.
60.           Види і форми перевірки знань студентів вищої школи. / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17. Шпиталенко Г. А. Основи правознавства: Навч. посіб., 5-те вид. / Г. А. Шпиталенко. — К.: Каравела, 2008. — 376 с.
 
54.     Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.- 212                
55.     Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.
56.     Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.
СТАТТІ        
57.              Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111
58.     Андрощук Аліна . Професія юриста в країнах Європейського Союзу/ Юридичний журнал- К., 2011-34-37.
59.     Величко О.Б. Гуманізація освіти та її вплив на становлення особистості студента//Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 25-29
60.     Інформаційні технології і засоби навчання: зб.наук. праць / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. – К.: Атіка, 2005. – 272 с.
61.     Болонський процес: Документи / Європейський ун-т / З.І. Тимошенко (уклад.). — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 169с.
62.     Болонський процес: Нормативно-правові документи Болонський процес: Нормативно-правові документи / Європейський ун-т / З.І. Тимошенко (уклад.) З.І. Тимошенко (уклад.) . — К. : Видавництво Європейского ун-ту, 2004. — 101с.
63.     Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: Матеріали наук.-метод. конф.. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 382с.
64.     Лалак, Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема  / Н. Лалак // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 17-20.
65.     Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я. Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – К., 2010. – 185с
66.     Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень [Текст] / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17.
67.     Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації  / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130. - Библиогр.: с. 130 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov