Медична хімія

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
3
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Лектор: 

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Курс за вибором студентів

 

Дисципліна „Медична хімія” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. Всього на вивчення дисципліни відводиться 34 годин лекцій та 17 годин семінарських занять. Заплановано 51 година самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.

Метою вивчення дисципліни "Медична хімія" є ознайомлення студентів з предметом медичної хімії та засвоєння основних прийомів та технологій пошуку лікарських засобів.  

Предметом навчальної дисціпліни „Медична хімія” є пошук ефективних лікарських засобів з використанням найсучасніших досягнень хімії, біології, фізики, комп’ютерних технологій.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні поняття медичної хімії, сучасні стратегії пошуку лікарських засобів.

Вміти: розв’язувати проблемні задачі з медичної хімії.  

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „Медична хімія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання.

Список літератури: 

 

Основна:

  1. G. L. Patrick. Medicinal Chemistry. Oxford University Press, N.-Y., 2005.
  2. Practice of Medicinal Chemistry (2nd Edition) Editor: Wermuth, C G. Elsevier, London, 2003.
  3. K. C. Nicolaou, R. Hanko, W. Hartwig, Handbook of Combinatorial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002
  4. Ковтуненко В. О. Лікарські засоби з дією на периферійну нервову систему. Перун, 2003.

Додаткова:

  1.  H.P. Rang, M.M.Dale, J.M.Ritter,  R.J.Flower. Pharmacology. Elsevier, 2007.
ПереглядДолученняРозмір
Med_Chem.doc158.5 КБ
Med_Chem.pdf275.98 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov