Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
3
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Лектор: 

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Курс за вибором студентів

 
Дисципліна „Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. Всього на вивчення дисципліни відводиться 34 годин лекцій, 17 годин семінарських занять. Заплановано 57 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.
Метою вивчення дисципліни "Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин" є ознайомлення студентів з предметом та методологією комбінаторної хімії та з основними етапами пошуку біологічно активних речовин для потреб медицини.  
Предметом навчальної дисціпліни „Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин” є сучасні технології синтезу великої кількості різних хімічних сполук і їх застосування, насамперед в медичній хімії, а також власне медична хімія. На яскравих прикладах з сучасної наукової літератури продемонстровано останні досягнення, а також проблеми і перспективи в цій галузі науки.
Вимоги до знань та вмінь.
Знати: методологію комбінаторного синтезу, технологічні досягнення в цій галузі, використання цих технологій в хімії, фізиці, біології, медицині; основні стратегії пошуку біологічно активних речовин.
Вміти: розв’язувати проблемні задачі з медичної хімії.  
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання

Список літератури: 

 

Основна:

  1. G. L. Patrick. Medicinal Chemistry. Oxford University Press, N.-Y., 2005.
  2. Practice of Medicinal Chemistry (2nd Edition) Editor: Wermuth, C G. Elsevier, London, 2003.
  3. K. C. Nicolaou, R. Hanko, W. Hartwig, Handbook of Combinatorial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002.
  4. W. Bannwarth, B. Hinzen, Combinatorial Chemistry (Second Revised Edition), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006.

Додаткова:

  1. H.P. Rang, M.M.Dale, J.M.Ritter,  R.J.Flower. Pharmacology. Elsevier, 2007.
  2. M.B.Smith. Organic Synthesis. N.-Y., 1994.
  3. Journal of combinatorial Chemistry, ACS Publications. 1999-2010
  4. Molecular Diversity, Springer, 2005-2010.
ПереглядДолученняРозмір
Comb_Chem_Drug_Design.doc172 КБ
Comb_Chem_Drug_Design.pdf285 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov