Електронна будова і фотоніка молекул

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
2
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Іщенко О.О., д. хім. н., професор

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Дисципліна „Електронна будова та фотоніка молекул” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 2 семестрі магістратури в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі  годин аудиторних занять. З них  34 години лекцій, 12 годин – семінарські заняття, 5 годин - лабораторні роботи та 57 години самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.

Метою вивчення дисципліни "Електронна будова та фотоніка молекул" є ознайомлення студентів з основними процесами поглинання, перетворення і випромінювання світлової енергії в органічних та біологічних молекулах, виявлення зв‘язку цих процесів з електронною будовою молекул, опанування ними стратегії і тактики цілеспрямованного пошуку нових сполук з наперед заданими властивостями для  світлочутливих материалів .новітніх технологій оптоелектроніки, лазерної техніки, голографії, фотовольтаіки, біології та медицини.

Предметом навчальної дисціпліни „Електронна будова та фотоніка молекул” є різні класи органічних молекул, електронні спектри поглинання та люмінесценції, фотохімічні реакції, безвипромінювальні процеси, квантово-хімічні розрахунки електронної структури молеул та йонів.

На реальних прикладах буде продемонстрована ідеологія створення новітніх функціональних материалів на основі органічних сполук для різних сфер застосування, пов‘язаних з перетворення світлової енергії.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: фотофізичні і фотохімічні процеси в органічних молекулах, необхідні для  цілеспрямованого синтезу нових сполук для активних і пасивних лазерних середовищ, голографії, електролюмінесценції, нелінійної оптики, фотовольтаіки та фотодинамічної терапії.

Вміти: проводити квантово-хімічні розрахунки молекул сучасними методами і аналізувати їх результати; встановлювати зв‘язок між теоретичними розрахунками електронної будови і експериментальними лінійними і нелінійними спектрами поглинання і випромінювання молекул; прогнозувати потенційно фотоактивні молекули. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „Електронна будова та фотоніка молекул” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 2-го семестру навчання.

 

Список літератури: 

 
Основна

 1. А.  Н. Теренин  Фотоника молекул красителей и родственных соединений.  Ленинград: Наука, 1967.
 2. Дж. Марч. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Углубленный курс для университетов и химических вузов. В 4-х т. , М., 1987.
 3. А. А. Ищенко. Строение и спектрально-люминесцентные свойства полиметиновых красителей. Киев: Наукова думка,1994.
 4. Christian Reichardt. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry (Third, Updated and Enlarged Edition) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.  .
 5. Н. А. Давиденко, А. А. Ищенко, Н. Г. Кувшинский. Фотоника молекулярних полупроводниковых  композитов на основе органических красителей. Киев: Наукова думка, 2005.
 6. Joseph R. Lakowicz Principles of Fluorescence Spectroscopyю. New York: Springer Science+Business Media, 2006.
 7. S.-H. Kim (Ed.). Functional Dyes. Elsevier, Amsterdam, 2006.
 8. А. А. Ищенко, Г. П. Грабчук. Физико-химические проблемы создания фотостабильных преобразователей световой энергии на основе окрашенных полимеров(Обзор). - Теорет. и эксперим. химия. 2009. Т.45. №3. С.133 - 155.
 9. А. В. Кулинич, А. А. Ищенко. Мероцианиновые красители: синтез, строение, свойства, применение. - Успехи химии. 2009. Т.78. №2. С. 151 – 175.

Додаткова:

 1. Б. И. Шапиро. Теоретические начала фотографического процесса. - Москва: Эдиториал УРСС, 2000.
 2. В. И. Земский, Ю.Л. Колесников, И. К. Мешковский. Физика и техника импульсных лазеров на красителях. Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2005.

 

ПереглядДолученняРозмір
Elektronna_Budova_Photonics.doc131 КБ
Elektronna_Budova_Photonics.pdf280.27 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov