Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Гавриленко К. В., к. х. н.

Лектор: 

Гринь С. В., M.Sc., асистент

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Вступ . Особливістю даного курсу є його орієнтація на студентів із суттєво різним початковим рівнем хімічної освіти. Курс охоплює такі розділи хімії: загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію. Читання такого інтегрального курсу за відносно короткий проміжок часу вимагає викладання матеріалу за принципом «від простого до складного», без перевантаження лекційних занять великою кількістю фактичного матеріалу. Освоєння студентами хімії елементнів та класів органічних сполук планується на семінарських і практичних заняттях, з винесенням спеціальних тем до самостійної роботи.

Дисципліна «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» є базовою дисципліною для спеціальності «Високі технології». Вона викладається протягом 1-го семестру магістратури в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що становить 136 годин аудиторних занять (з них 68 годин лекцій, 34 годин практичних та 34 годин лабораторних занять) та 152 години самостійної роботи. Підсумковий контроль – іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії»: надати студентам базові знання з найголовніших розділів сучасної хімії, та виробити навички розв’язування широкого класу задач з хімії, оволодіти найпростішими прийомами роботи в лабораторії.

Предмет навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» включає загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію.

Вимоги до знань та вмінь. Знати: основні поняття хімії, закономірності, пов’язані з хімічними властивостями елементів та їх сполук, класи неорганічних та органічних сполук та їх основні хімічні перетворення, методи отримання та аналізу хімічних сполук, способи синтезу та особливості властивостей полімерів та колоїдів. Вміти: записувати формули хімічних сполук та їх хімічніреакції, розв’язувати розрахункові та творчі задачі неорганічної та органічної хімії, мати базові навички роботи в хімічних лабораторіях.

Список літератури: 

 
Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №1
Основна:

 1. К. Хаускрофт, Э.Констебл “Современный курс общей химии” М: Мир в 2-х
 2. томах, 2002.
 3. Дж. Хьюи “Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная
 4. способность” М: Мир, 1988.
 5. Коттон Ф., Уилкинсон Д. “Основы неорганической химии” М: Мир 1979.
 6. Кемпбел “Современная общая химия” в трех томах М: Мир 1975.

Додаткова:

 1. В.В.Скопенко, Л.І.Савранський. Координаційна хімія. К.: Либідь, 1997.
 2. В.В.Скопенко, В.Я. Зуб. Координаційна хімія. Практикум. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.
 3. А.М.Голуб, В.В.Скопенко. Основи координаційної хімії. К.: Вища шк., 1977.
 4. А.А.Гринберг. Введение в химию комплексных соединений. Л.: Химия, 1971.
 5. Ю. Н. Кукушкин. Химия координационных соединений. М.: Высшая шк.,1985.

 
-        
 
Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №2
 

 1. Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. М.: Мир, 1985.
 2. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. М.: Мир, 1974.
 3. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1990.
 4. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 т. М.: Мир, 1978.
 5. Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. М.: Мир, 1981.
 6. Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Органическая химия: В 4 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 г.
 7. Химия высокомолекулярных соединений.
 8. Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. Коллоидная химия. М., «Высшая школа», 2006.

Додаткова:
 

 1. Бочков А.Ф., Смит В.А. Органический синтез. М.: Наука, 1987.
 2. Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.: Химия, 1976.
 3. Ласло П. Логика органического синтеза. М.: Мир, 1998. В 2 т. 
 4. Мандельштам Т.В. Стратегия и тактика органического синтеза. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
 5. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии: В 2 кн. М.: Химия, 1974. 
 6. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия, 1978.
 7. Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения. М.: Химия, 1988.
 8. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Мир, 1977.
 9. Салем Л. Электроны в химических реакциях. М.: Мир, 1985.
 10. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 1999.
 11. Физер Л., Физер М. Реагенты для органического синтеза: В 7 т. М.: Мир.
 12. Яновская Л.А. Современные теоретические основы органической химии. М.: Химия, 1978.
 13. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія (2-е видання, перероблене). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К., Кондор, 2005.
 14. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.
 15. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.
 16. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 17. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 18. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 19. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006

 
 

Електронні підручники, що розміщені на сайті хімічного факультету:

 1. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.
 2. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.
 3. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 4. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 5. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 6. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 7. Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2007 р.

 
 
 
 

ПереглядДолученняРозмір
selected_topics_of_chemistry-biology.doc225 КБ
selected_topics_of_chemistry-biology.pdf285.82 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov