Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Лектор: 

Гавриленко К. С., к. хім. н.

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Вступ . Особливістю даного курсу є його орієнтація на студентів із суттєво різним початковим рівнем хімічної освіти. Курс охоплює такі розділи хімії: загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, основи органічної хімії, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію. Читання такого інтегрального курсу за відносно короткий проміжок часу вимагає викладання матеріалу за принципом «від простого до складного», без перевантаження лекційних занять великою кількістю фактичного матеріалу. Освоєння студентами хімії елементнів та класів органічних сполук планується на семінарських і практичних заняттях, з винесенням спеціальних тем до самостійної роботи.

Дисципліна «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» є базовою дисципліною для спеціальності «Високі технології». Вона викладається протягом 1-го семестру магістратури в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що становить 102 години аудиторних занять (з них 34 години лекцій, 34 години практичних та 34 години лабораторних занять) та 114 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль – іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії»: надати студентам базові знання з найголовніших розділів сучасної хімії, та виробити навички розв’язування широкого класу задач з хімії, оволодіти найпростішими прийомами роботи в лабораторії.

Предмет навчальної дисципліни «Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії» включає загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні поняття хімії, закономірності, пов’язані з хімічними властивостями елементів та їх сполук, класи неорганічних сполук та їх основні хімічні перетворення, методи отримання та аналізу хімічних сполук, способи синтезу та особливості властивостей полімерів та колоїдів. Вміти: записувати формули хімічних сполук та їх хімічні реакції, розв’язувати розрахункові та творчі задачі неорганічної хімії, мати базові навички роботи в хімічних лабораторіях.

Список літератури: 

 

Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №1

Основна:

 1. К. Хаускрофт, Э.Констебл “Современный курс общей химии” М: Мир в 2-х томах, 2002.
 2. Дж. Хьюи “Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность” М: Мир, 1988.
 3. Коттон Ф., Уилкинсон Д. “Основы неорганической химии” М: Мир 1979.
 4. Кемпбел “Современная общая химия” в трех томах М: Мир 1975.

Додаткова:

 1. В.В.Скопенко, Л.І.Савранський. Координаційна хімія. К.: Либідь, 1997.
 2. В.В.Скопенко, В.Я. Зуб. Координаційна хімія. Практикум. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.
 3. А.М.Голуб, В.В.Скопенко. Основи координаційної хімії. К.: Вища шк., 1977.
 4. А.А.Гринберг. Введение в химию комплексных соединений. Л.: Химия, 1971.
 5. Ю. Н. Кукушкин. Химия координационных соединений. М.: Высшая шк.,1985.

 

Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №2

Основна:

 1.  Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. М.: Мир, 1985.
 2. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 т. М.: Мир, 1978.
 3. Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. М.: Мир, 1981.
 4. Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Органическая химия: В 4 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 г.
 5. Химия высокомолекулярных соединений.
 6. Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. Коллоидная химия. М., «Высшая школа», 2006.

Додаткова:

 1.  Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения. М.: Химия, 1988.
Список питань на екзамен: 

-

ПереглядДолученняРозмір
selected_topics_of_chemistry-physics.doc171 КБ
selected_topics_of_chemistry-physics.pdf250.74 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov