Солдаткін Олексій Петрович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. б. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
Тел.:+38 (044 ) 526-05-82

 

 Закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність „біохімія"). З 1977 року працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Канд. біол. наук (1985 p.), ст. наук. співр. (1995 p.), доктор біол. наук (1999 p.), професор (2004 p.), лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки 1986 року. У 1993 та 2000 роках проходив стажування в Есоlе Centrale de Lyon (Франція) як провідний науковий співробітник , а у 1995-1997 pp. як запрошений професор.

Відомий вчений в галузі біохімії, молекулярної біології та біотехнології, автор біля 300 наукових праць, включаючи 183 статей (з них 87 у міжнародних наукових журналах, таких як Biochimie, FEBS Letters, J. Моl. Biol., Anal. Biochem., Anal. Bioanal. Chem., Anal. Chim. Acta, TALANTA, Biosens. & Bioelectr. тощо) та декількох міжнародних та вітчизняних патентів.

Є одним із фундаторів в Україні нового наукового напрямку - біосенсорики. Ним теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість конструювання ферментних мембран складної архітектури із цілеспрямованим регулюванням основних біохімічних характеристик іммобілізованих ферментів, що уможливлює створення на їхній основі біосенсорів із заданими аналітичними характеристиками. Цю ідею було запатентовано в 1993 р.

Проводить наукові дослідження з розробки мікробіосенсорів для аналізу важливих метаболітів на основі прямих ферментативних реакцій та визначення токсичних речовин з використанням інгібіторного ферментного аналізу для потреб медицини, біотехнології, харчової промисловості та охорони довкілля. В керованій ним лабораторії створено низку діючих прототипів біосенсорів для визначення концентрацій глюкози, лактату, глутамату, сечовини, ацетилхоліну, холіну, креатиніну, пеніциліну, формальдегіду, етанолу, метанолу, гіпохлориту, стероїдних глікоалкалоїдів, фосфорорганічних пестицидів, іонів важких металів тощо. Лабораторні прототипи деяких розроблених біосенсорів апробовано при аналізі реальних зразків (сироватка крові, виноматеріали, соки овочів та фруктів, водні розчини токсинів).

Викладає спеціальний курс "Біосенсори" магістрам біологічного факультету та курс “Біомолекулярна електроніка” магістрам Інституту високих технологій, веде лабораторні роботи з циклів "Біосенсори" та “Біомолекулярна електроніка”, наукові семінарські заняття із магістрами кафедри молекулярної біології, біофізики та біотехнології.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Член Вченої ради ІМБіГ НАНУ та спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських дисертацій в ІМБіГ НАНУ та в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ. Член Наукової ради комплексної науково-технічної програми НАН України “Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб“. Замісник голови Робочої групи при Науковій раді науково-технічної програми НАН України “Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб“. Член робочої групи при Науковій Раді Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали», секція «Нанобіотехнології». Член редакційних колегій журналів «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» та «Методи та об’єкти хімічного аналізу».

Сприяє інтеграції України до міжнародної наукової спільноти: проводить спільні наукові дослідження, організовує в Україні виступи з науковими доповідями провідних фахівців світу, приймає участь у проведенні міжнародних конференцій. Він виступав із циклами лекцій в університетах та дослідницьких центрах США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Канади. Багато зусиль О.П.Солдаткін спрямовує на підготовку наукових кадрів - співробітники його наукової лабораторії здобували національні та міжнародні нагороди, проходили стажування в Англії, Франції, Німеччині, Італії та Швеції. Під його керівництвом підготовлено до захисту і захищено 7 кандидатських дисертацій (дві з них Україно-Французські), готується до захисту 1 кандидатська та 1 докторська дисертації.

Активно займається видавничою діяльністю. Має опублікованими два замовлених розділи в Encyclopedia of Sensors та Handbook of Biosensors and Biochips та 3 монографії: С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін „Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів"// за редакцією академіка Г.В.Єльської, Київ „Наукова думка", 2006, 256 с.; S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, A.V.El’skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault «Electrochemical enzyme biosensors» // «Академперіодика», 2006 р., 74 с.; S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin “Solid-state electrochemical enzyme biosensors”// edited by Anna El’skaya, «Академперіодика», 2008 р., 222 с. 

Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2012 Одеса Conductometric biosensors
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
S.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault, A.Soldatkin, A.Elskaya
2012 Одеса Розробка кондуктометричного біосенсора на основі ацетилхолінестерази для визначення афлатоксинів
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5)
О.О.Солдаткін, О.С.Бурдак, О.В.Карпов, Т.А.Сергеєва, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2012 Uzhhorod-Vodohai Application of different zeolites for improvement of characteristics of potentiometric biosensor based on immobilized urease
International meeting “Clusters and nanostructured materials”
O.O.Soldatkin, I.S.Kucherenko, M.K.Shelyakina, E.Soy, K.Kirdeciler, S.Ozturk, B.Akata, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin
2012 Uzhhorod-Vodohai Elaboration of urease adsorption on silicalite for biosensor creation
International meeting “Clusters and nanostructured materials”
I.S.Kucherenko, O.O.Soldatkin, S.Ozturk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2012 Запоріжжя Перевірка можливості створення біосенсорів шляхом адсорбції уреази на силікалітах
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»
І.С.Кучеренко О.О.Солдаткін Б. Касап Б. Аката А.П.Солдаткін С.В.Дзядевич
2012 Київ Адаптація функціонування біосенсора для визначення пестицидів
Конференція «Вода та довкілля»
К.В.Степурська, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2011 Київ Silicalite as a promising carrier for urease immobilization by adsorption
Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохіміх та біотехнології- 2011»
I.I.Kucherenko, O.O.Soldatkin, Seckin Ozturk, Burcu Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 Kyiv Adsorption on silicalite as an improved method of immobilization for biosensor development
The 4th International IMBG Conference for young scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives”
I.S.Kucherenko, О.О.Soldatkin, S.Öztürk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 Донецьк Use of beta-zeolites for improvement of conductometric urease biosensor
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»
I.S.Kucherenko, О.О.Soldatkin, S.K.Kirdeciler, E.Soy, S.Öztürk, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2011 Amsterdam CdS nanocrystals growth technology for biosensor applications
Second International Conference on Bio-Sensing Technology
O.L.Kukla, D.O.Grynko, O.E.Rachkov, S.V.Dzyadevich, O.P.Soldatkin, V.I.Chegel
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Бахмачук Олена Миколаївна Бахмачук Олена Миколаївна
Розробка методу оцінки рівня іммобілізації олігонуклеотидів на сенсорній поверхні
2011 Бахмачук Павло Олегович Бахмачук Павло Олегович
Орієнтована іммобілізація білків на поверхні золота для формування біоселективного елемента імуносенсора
2011 Степурська Катерина Володимирівна Степурська Катерина Володимирівна
Вивчення можливості реактивації біоселективного елементу біосенсора на основі іммобілізованої ацетилхолінестерази при інгібіторному аналізі пестицидів
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2012 2 рік навчання Мацишин Микола Йосипович Мацишин Микола Йосипович
Розробка афінних біосенсорних систем для детектування послідовностей нуклеїнових кислот
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov