Портативна амперометрична біосенсорна система для визначення концентрації аденозин-5`-трифосфату та глюкози у розчині

Автор(и): 
Кучеренко Іван Сергійович; Солдаткін Олександр Олексійович; Солдаткін Олексій Петрович; Єльська Ганна Валентинівна
Публікація: 
Патент на корисну модель № 78106 11.03.2013, бюл. № 5
Рік: 
2013
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Портативна амперометрична біосенсорна система для визначення концентрації аденозин-5'-трифосфату та глюкози у розчині містить два амперометричних біосенсори, кожен з яких містить платиновий дисковий електрод та нанесену на електрод ферментну мембрану. Один із амперометричних біосенсорів містить ферментну мембрану на основі глюкозооксидази, чутливу до глюкози, а другий амперометричний біосенсор містить ферментну мембрану, що складається з ферментної системи глюкозооксидаза-гексокіназа та призначена для визначення аденозин-5'-трифосфату. Робочі області обох біосенсорів знаходяться у робочій комірці для досліджуваного розчину, в яку встановлені також допоміжний платиновий електрод та електрод порівняння. Виходи електродів і біосенсорів з'єднані з мультиплексором, який, в свою чергу, з'єднаний з потенціостатом, виходи якого підключені до відповідних входів комп'ютера.
 
A portable amperometric bio-sensor system for determination of concentration of adenosine-5'-triphosphate and glucose in solution includes two amperometric bio-sensors each of which includes platinum disc electrode and ferment membrane applied to electrode. One of amperometric biosensors includes ferment membrane on basis of glucosooxidase sensitive to glucose, and the other amperometric biosensor includes ferment membrane that consists of enzyme system glucosooxidase-hexokinase and is intended for determination of adenosine-5'-triphosphate. Working regions of both biosensors are in working cell for test solution to which intermediate platinum electrode and comparison electrode are installed. The outputs of the electrodes and biosensors are connected to multiplexor that is connected to potentiostat outputs of which are connected to respective inputs of computer.
 
Портативная амперометрическая биосенсорная система для определения концентрации аденозин-5'-трифосфата и глюкозы в растворе содержит два амперометрических биосенсора, каждый из которых содержит платиновый дисковый электрод и нанесенную на электрод ферментную мембрану. Один из амперометрических биосенсоров содержит ферментную мембрану на основе глюкозооксидазы, чувствительную к глюкозе, а второй амперометрический биосенсор содержит ферментную мембрану, которая состоит из ферментной системы глюкозооксидаза-гексокиназа и предназначена для определения аденозин-5'-трифосфата. Рабочие области обоих биосенсоров находятся в рабочей ячейке для исследуемого раствора, в которую установлены также вспомогательный платиновый электрод и электрод сравнения. Выходы электродов и биосенсоров соединены с мультиплексором, который, в свою очередь, соединен с потенциостатом, выходы которого подключены к соответствующим входам компьютера.
ПереглядДолученняРозмір
78106.pdf288.57 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov