Іщенко Олександр Олександрович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. хім н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

1950 р.н., доктор хімічних наук, професор

Закінчив з відзнакою хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1973р. З 1973 р працює в Інституті органічної хімії НАН України на посаді інженера, старшого інженера, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника, а з 2005 р по теперішній час - завідувача відділу кольору та будови органічних сполук.

У 1980 р захистив кандидатську дисертацію "Химическое строение и ширина полос поглощения цианиновых красителей", а у 1991р. - докторську дисертацію "Строение и спектрально - люминесцентные свойства полиметиновых красителей" (обидві за спеціальністю "Органічна хімія").

У 1987 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника, а у 2009 р. - професора. За сумісництвом - професор кафедри органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розробив програму та читає лекції з загального курсу "Електронної спектроскопії" та спеціальних курсів "Фізичні методи дослідження хімічних сполук" і "Основи матеріалознавства" на цьому факультеті.

Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з вивченням особливостей електронної будови барвників, її зв'язку з фотофізичними та фотохімічними властивостями, природою внутрішньо- та міжмолекулярних взаємодій, механізмами трансформації енергії збудження в забарвлених розчинах та полімерах, розробкою перетворювачів світлової енергії на основі барвників.

О.О.Іщенком закладений фундамент молекулярної люмінесценції поліметинових барвників. Встановлені загальні закономірності, які зв'язують спектрально-люмінесцентні властивості цих барвників з їх хімічною будовою і природою середовища, в тому числі полімера. Започаткований новий науковий напрямок - фотоніка іонних пар поліметинів. Винайдені і обгрунтовані незвичайні ефекти: порушення класичного закону дзеркальної симетрії спектрів поглинання і флуоресценції у органічних барвників у тих випадках, коли традиційно вважалось, що він виконується; значну сольватохромію, всупереч загальноприйнятим уявленням, у симетричних іонних барвників; наближення типових електронно-несиметричних барвників у збудженому стані до симетричних, що зумовлює рекордне зростання стоксових зсувів. Сумісний аналіз великого обсягу експериментальних даних з результатами квантово-хімічних розрахунків молекул барвників дав змогу одержати якісно нову інформацію про електронну будову їх основного і збудженого станів, що призвело до створення високоефективних функціональних матеріалів на основі барвників для лазерної техніки, геліоенергетики та оптоелектроніки.

О.О.Іщенко автор 2-х монографій, понад 600 наукових праць, 23 винаходів і патентів. Підготував 9 кандидатів наук

За цикл наукових праць "Будова та спектрально-люмінесцентні властивості поліметинових барвників" присуджена премія імені академіка А.І. Кіпріанова НАН України (1997 р.).

О.О. Іщенко виступав з пленарними доповідями на міжнародних наукових форумах. Неодноразово запрошувався для читання лекцій Вейцманівським інститутом (Ізраїль), Вільнюським (Литва), Ієрусалимським (Ізраїль), Московським (Росія) університетами. Провадить сумісні наукові досліджения з Моденським (Італія), Констанцьким (Німеччина), Ієрусалимським (Ізраїль), Токійським (Японія), Мічиганським (США), університетами; співробітничає з вченими СНД (Білорусі, Казахстану, Росії та ін.). Рецензент наукових статей міжнародних журналів видавництв Elsevier, Springer, John Wiley & Sons.

О.О. Іщенко є членом Вчених рад Інституту органічної хімії НАН України та хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, очолює державну екзаменаційну комісію на цьому факультеті з органічної хімії, хімії природних та високомолекулярних сполук, входить до складу експертної ради з органічної хімії НАН України.    

Наукові публікації: 
Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автор(и)
2014 Photoresistance and photo induced current hysteresis in bulk heterojunction systems P3HT-PCBM-polymethine dye
V.N. Bliznyuk, J. Gasiorowski, A.A. Ishchenko, G.V. Bulavko, N.A. Derevyanko, N.S. Sariciftci
Organic Electronics Volume 15, Issue 6, June 2014, Pages 1105–1112
2014 Органические фотовольтаические структуры с объемным гетеропереходом: дизайн, морфология и свойства /Organic bulk heterojunction photovoltaic structures: design, morphology and properties
Г.В. Булавко, А.А. Ищенко
Успехи химии, 83, 575 (2014).
2013 Photovoltaic Characteristics of Film Composites Based on Glycidylcarbazole Cooligomer with Symmetrical Cationic Polymethine Dyes
Bulavko G. V. Davidenko N. A. Davidenko I I Ishchenko A. A. Mokrinskaya E. V. Studzinsky S. L. Tonkopieva L. S. Chuprina N. G.
Theoretical & Experimental Chemistry;Sep2013, Vol. 49 Issue 4, p219
2013 Фотовольтаические свойства пленочных композитов на основе соолигомера глицидилкарбазола с катионными симметричными полиметиновыми красителями
Булавко Г. В. Давиденко Н. А. Давиденко И. И. Ищенко А. А. Мокринская Е. В. Павлов В. А. Студзинский С. Л. Тонкопиева Л. С. Чуприна Микола Григорович
Теоретическая и экспериментальная химия 2013, том 49, № 4, стр.206
2013 Effect of electron-donating ability of terminal groups of cationic polymethine dyes on thermal polymerization of methyl methacrylate in solution
G. P. Grabchuk, N. A. Derevyanko, A. A. Ishchenko
Russian Journal of Applied Chemistry May 2013, Volume 86, Issue 5, pp 739-746
2013 Влияние электронодонорности терминальных групп катионных полиметиновых красителей на термополимеризацию метилметакрилата в растворе
Грабчук Г.П., Деревянко Н.А., Ищенко А.А.
Журнал прикладной химии 2013, Т. 86, вып. 5, майС. 792-800
2013 FEATURES OF METHYLMETHACRYLATE THERMOPOLYMERIZATION IN THE PRESENCE OF INTRAIONIC DYES
Galyna Grabchuk , Nadiya Derevyanko and Alexander Ishchenko
Chemistry & Chemical Technology. – 2013. – Volume 7, number 4. – P. 429–433.
2013 FEATURES OF METHYLMETHACRYLATE THERMOPOLYMERIZATION IN THE PRESENCE OF INTRAIONIC DYES
Galyna Grabchuk , Nadiya Derevyanko and Alexander Ishchenko
Chemistry & Chemical Technology. – 2013. – Volume 7, number 4. – P. 429–433.
2012 Синтез и спектральные свойства симметричных анионных полиметиновых красителей на основе флуорена и его производных с электроноакцепторными заместителями.
И.В. Курдюкова, Н.А. Деревянко, А.А. Ищенко, Д.Д. Мысык
Известия Академии Наук. Серия: Химическая. №2. С. 287-296.
2012 Дианионные скварилиевый и крокониевый красители на основе тетранитрофлуорена.
И.В. Курдюкова, А.А. Ищенко
Доповіді НАН України. 2012. №2. С. 151- 157.
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2012 1 рік навчання Булавко Г. В. Булавко Г. В.
Будова та електронні процеси в органічних напівпровідниках
2011 2 рік навчання Османова Ельзара Якубівна Османова Ельзара Якубівна
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості бісполікарбоціанінових барвників з неспряженими хромофорами
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov