Інформація для абітурієнтів : програма з хемоінформатики

Будова атома та періодичний закон. Головні характеристики елементів:  енергія іонізації, спорідненість до електрону, електронегативність,  атомний та йонні радіуси.
Основні типи хімічного зв'язку та їх характеристики.
Метод валентних зав’язків та молекулярних орбіталей для опису ковалентного зв’язку.
Ентальпія та тепловий ефект хімічної реакції. Закон Гесса.
Енергія Гіббса. Критерії самочинного перебігу процесів
Хімічна рівновага та умови її зміщення Принцип Ле-Шател'є. Константа хімічної рівноваги.
Поняття про механізми хімічних реакцій. Кінетичний та термодинамічний контроль.
Швидкість хімічної реакції. Закон діючих мас. Константа швидкості хімічної реакції та її залежність від температури. Енергія активації.
Поняття про каталіз. Гомо- та гетерогенний каталіз
Окисно-відновні реакції. Стандартний електродний потенціал.
Теорії кислот та основ (Бренстеда, Льюїса). Кислотно-основні рівноваги в розчинах та константи іонізації.
Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди, солі, координаційні сполуки. Хімічний зв'язок в координаційних сполуках
Розрахунки за хімічними рівняннями: кількість речовини, закон стехіометричних відношень.
Хімія неметалів та перехідних елементів: водню, галогенів, благородних газів, халькогенів,
елементів підгрупи нітрогену та карбону.
Загальні властивості елементів-металів та їх сполук.
Будова органічних сполук. Типи гібридизації атомів карбону та структура органічних сполук. Явище ароматичності.  Мезомерний та індуктивний ефект, гіперкон'югація.
Ізомерія органічних сполук. Стереоізомерія. Поняття про хіральність.
Нейтральні, заряджені органічні сполуки, карбкатіони та карбаніони, вільні радикали, карбени.
Вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, циклічні вуглеводні, ароматичні вуглеводні)
Функціоналізовані органічні сполуки - галогенпохідні вуглеводнів, спирти, феноли, аміни, нітросполуки
Карбонільні сполуки, карбонові кислоти та їх похідні
Основні природні сполуки: вуглеводи, ліпіди, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти
Загальний огляд механізмів реакцій в органічній хімії. Реакції нуклеофільного, електрофільного та радикального заміщення. Реакції приєднання. Реакції окислення та відновлення. Електроциклічні реакції
Програмне забезпечення для створення і  форматування складних наукових текстів (MS Word, OpenWrite, LaTex та ін).
Програмне забезпечення для аналізу та візуалізації даних (MS Excel, OpenCalc, Origin та ін.)
Програмне забезпечення для статистичного аналізу наукових даних (Statistica, R та інші.)
Програмне забезпечення для створення і візуалізації молекулярних структур (ChemOffice, DS Visualizer  та ін.).
Банки даних наукових публікацій з хімічного, медичного і біологічного спрямування (NCBI PubMed) та особливості роботи з цими бібліотеками.
Банки даних послідовностей біополімерів (NCBI Genbank, UniProt та ін.), засоби пошуку, співставлення та аналізу даних, реалізовані в цих банках.
Банки даних органічних сполук (NCBI PubChem, Zinc, CCDC та інші), засоби пошуку, співставлення та аналізу даних, реалізовані в цих банках.
Банки даних просторової структури макромолекул (PDB, NDB, Proteopedia та інші).

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov