ФЕРМЕНТНИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-АРГІНІНУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

Автор(и): 
В.М.Архипова, М.К.Шелякіна, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
Публікація: 
Патент України на корисну модель № 78736.- Подано: 26.10.2012- Опубліковано: 25.03.2013, бюл. № 6
Рік: 
2013
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Ферментний потенціометричний біосенсор для визначення концентрації L-аргініну у водних розчинах, який складається з потенціометричного датчика на основі двох рН-чутливих польових транзисторів, на один з яких нанесена робоча ферментна мембрана на основі уреази, що є чутливою до L-аргініну, на другий нанесена мембрана порівняння на основі сироваткового альбуміну білка, вказаний біосенсор інтегрований до вимірювальної комірки, в яку встановлений і електрод порівняння, виходи датчиків призначені для підключення до відповідних входів аналого-цифрового іонно-сенсорного вимірювача параметрів рідких середовищ для вимірювання сигналів потенціометричних датчиків на основі іон-селективних польових транзисторів, а виходи згаданого приладу призначені для підключення до відповідних входів комп'ютера.
 
An enzyme potentiometric bio-sensor for determination of concentration of L-arginine in water solutions that consists of potentiometric sensor on basis of two pH-sensitive field transistors to one of which working enzyme membrane on basis of urease is applied, this is sensitive to L-arginine, and to the other one comparison membrane on basis of serum albumin of protein is applied, the bio-sensor in integrated to measuring cell to which comparison electrode is installed, the outputs of the sensors are intended for connection to respective inputs of analog-digital ion-selective liquid media parameters meter for measurement of signals from potentiometric sensors on the basis of ion-selective field transistors, and the outputs of the device are intended for connection to respective outputs of computer.
 
Ферментный потенциометрический биосенсор для определения концентрации L-аргинина в водных растворах, который состоит из потенциометрического датчика на основе двух рН-чувствительных полевых транзисторов, на один из которых нанесена рабочая ферментная мембрана на основе уреазы, чувствительная к L-аргинину, на второй нанесена мембрана сравнения на основе сывороточного альбумина белка, указанный биосенсор интегрирован в измерительную ячейку, в которую установлен и электрод сравнения, выходы датчиков предназначены для подключения к соответствующим входам аналогово-цифрового ионно-сенсорного измерителя параметров жидких сред для измерения сигналов потенциометрических датчиков на основе ион-селективных полевых транзисторов, а выходы указанного прибора предназначены для подключения к соответствующим входам компьютера.
ПереглядДолученняРозмір
78736.pdf408.28 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov