Аналого-цифровий іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ

Автор(и): 
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
Публікація: 
Патент України на корисну модель № 48359. Подано: 26.10.2009.- Опубліковано: 10.034.2010, бюл. № 5.
Рік: 
2010
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Аналого-цифровий іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ містить датчик у вигляді польового МОН-транзистора, інформаційний вхід якого є інформаційним входом пристрою, а також опорний елемент, загальну шину, перший та другий аналого-цифрові перетворювачі, виходи яких з'єднані з блоком цифрової обробки даних, до якого також підключені блок пам'яті, блок зовнішнього інтерфейсу та блок синхронізації, який з'єднаний з блоком пам'яті та блоком зовнішнього інтерфейсу, вихід якого є виходом пристрою. Вимірювач також містить джерело опорної напруги, перший вивід якого підключений до перших електродів датчика та опорного елемента, виконаного у вигляді польового МОН-транзистора, другі електроди датчика та опорного елемента відповідно через перший та другий перетворювачі струм-напруга з'єднані зі входами відповідно першого та другого аналого-цифрових перетворювачів, керуючі входи яких підключені до блока синхронізації, а треті електроди датчика і опорного елемента та другий вивід джерела опорної напруги з'єднані із загальною шиною пристрою.
 
Analog-digital ion-sensor measuring device for parameters of liquid media includes indicator as field MOS-transistor information input of which is information input of the device and support element, common bus, first and second analog-digital transformers outputs of which are connected to block for data digital processing to which memory block is connected as well, block of external interface and synchronization block that is connected to memory block and block of outer interface output of which is output of the device. Measuring device has as well source of support voltage first output of which is connected to the first electrodes of indicator and support element arranged as field MOS-transistor, second electrodes of indicator and support element are through the first and the second transformers current-voltage and connected to inputs of the first and the second analog-digital transformer as well, control inputs of those are connected to synchronization block, and the third electrodes of indicator and support element and second output of source of support voltage are connected to common bus of the device.
 
Аналогово-цифровой ионно-сенсорный измеритель параметров жидких сред содержит датчик в виде полевого МОП-транзистора, информационный вход которого является информационным входом устройства, а также опорный элемент, общую шину, первый и второй аналогово-цифровые преобразователе, выходы которых соединены с блоком цифровой обработки данных, к которому также подключены блок памяти, блок внешнего интерфейса и блок синхронизации, который соединен с блоком памяти и блоком внешнего интерфейса, выход которого является выходом устройства. Измеритель также содержит источник опорного напряжения, первый вывод которого подключен к первым электродам датчика и опорного элемента, выполненного в виде полевого МОП-транзистора, вторые электроды датчика и опорного элемента соответственно через первый и второй преобразователи ток-напряжение соединены с входами соответственно первого и второго аналогово-цифровых преобразователей, управляющие входы которых подключены к блоку синхронизации, а третьи электроды датчика и опорного элемента и второй вывод источника опорного напряжения соединены с общей шиной устройства.
ПереглядДолученняРозмір
48359.pdf182.62 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov