Скришевський Валерій Антонович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. ф.-м. н.
Посада: 
Професор, завідувач кафедрою
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-05-82

Народився 8 грудня 1955 року в м. Києві.

Доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського університету в 1978 р. В 1978-81 р.р. навчався в аспірантурі фізичного факультету. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптичні властивості деяких домішок та дефектів структури в GaAs(Cr)” (наукові керівники- проф. Новиков М.М., проф. Вакуленко О.В.), а в 2001 році- докторську дисертацію "Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію".

З 1981 року працював на радіофізичному факультеті Київського університету на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника, завідувача сектора, завідувача Проблемної лабораторії, доцента,  з 2002 р. - професора кафедри напівпровідникової електроніки. З 2009 року- завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій при Київському університеті.

Викладає лекційні курси “Фізичні принципи сенсоріки”, "Оптичні та фотоелектричні явища", “Функціональна оптоелектроніка”, “Напівпровідникові сенсори”, "Відновлювальні джерела енергії " для студентів радіофізичного факультету та Інституту високих технологій. Читав лекції в університетах Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Словаччини. Неодноразово працював запрошеним професором в Ecole Centrale та INSA (Ліон, Франція), Technical University (Мюнхен, Німеччина) та Hahn-Meitner Institute (Берлін, Німеччина).

Основні напрямки наукових досліджень- нерівноважні процеси в напівпровідникових гетероструктурах, фізико-хімічні властивості наноматеріалів, напівпровідникові сенсори, сонячна та воднева енергетика. Ним вперше розроблені кремнієві сонячні елементи з дифузійно-розсіючими шарами поруватого кремнію, розвинуто оптичні та фотоелектричні методи дослідження структурно-хімічних неоднорідностей в напівпровідникових гетеропереходах. Створено теорію роботи та експериментально досліджено хімічні сенсори на основі гетероструктур з тонкими шарами поруватого кремнію для детекції водню, вологи, воднево-вуглецевих сполук. Створено новий тип лічильників води і тепла, тверді накопичувачі водню на основі нанопоруватого кремнію для живлення малопотужної побутової апаратури. Розроблено технологію формування стабільних колоїдних розчинів наночастинок карбіду кремнію та кремнію з розміром 1,0-6.0 нм, які характеризуються високим квантовим виходом люмінесценції в ближньому УФ та видимому діапазоні та запропоновано їх використання в якості флуоресцентних міток біоклітин. Розвинуто метод автофільтрації на мембранах мезопористого кремнію  для розмірного  тюнінгу  кремнієвих наночастинок в колоїдних розчинах.

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Вчений секретар Науково-координаційної ради та бюро Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали”, вчений секретар Об’єднаної науково-технічної ради Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій між МОН України і Федеральним агентством з науки та інновацій Російської Федерації, член секції радіоелектроніки Комітету з Держпремій України в галузі науки і техніки, член редколегії “Вісника Київського університету”. Член 2 спецрад із захисту докторських дисертацій при Київському університеті та Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ, член оргкомітетів міжнародних конференцій з прикладної фізики, електроніки та сенсоріки, дійсний член Американського Нано Товариства. Член ДЕК радіофізичного факультету, член комісій по прийому екзаменів в аспірантуру, здачі кандидатських іспитів за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків (01.04.10). Неодноразово був офіційним опонентом із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом журі із захисту PhD дисертацій в університетах Франції.

Опублікував більше 250 наукових та науково-методичних праць. Серед них 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи,  3 монографії та 1 навчальний посібник:

1.             В.А.Скришевський, В.П.Толстой, Инфракрасная спектроскопия полупроводниковых структур, Киев, Лыбидь, 1991, 187 с.

2.             V.P.Tolstoy, I.V.Chernyshova, V.A.Skryshevsky, Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films, Wiley, New York, 2003, 710 р.

3.             В.А.Скришевський, Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів, Київ, ВПЦ Київський університет, 2006, 190 с. 

4.             А.П.Оксанич, В.А.Тербан, С.О.Волохов, М.І.Клюй, В.А.Скришевський, В.П.Костильов, А.В.Макаров, Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії, Кривий ріг, Мінерал, 2010, 267 с.

 

Наукові публікації: 
Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автор(и)
2009 Merocyanine Dye-Sentized Photoconductivity of Polymer Composites Based on Heterometallic Copper/Iron Complexes
O. V. Vreshch, N. A. Davidenko, S. V. Dekhtyarenko, A. A. Ishchenko, V. N. Kokozei, A. V. Kozinets, V. A. Skryshevsky, O. V. Tretyak
High Energy Chemistry, 43(2009) 133-137
2009 Photoconductivity of the films of organic polymer doped with nanoparticles of porous silicon with ionic polymethine dyes
Davidenko N. A., Skryshevsky V. A., Isshchenko A. A., Kаrlash A. Yu., Mokrinskaya E. V.
Semiconductors. 43 (2009) 667-670.
2009 Peculiarities of conductivity and photoconductivity of polimer composites containing heteropolynuclear complexes M(II)/Cr(III)
N. A. Davidenko, S. V. Dekhtyarenko, V. N. Kokozei, A. V. Kozinets, V. V. Semenaka, V. A. Skryshevsky, O. V. Tretyak
Semiconductors. 43 (2009) 485-489.
2009 Thermally induced acoustic waves in porous silicon
I. V. Gavrilchenko, А. І. Benilov, Y. G. Shulimov, V. А. Skryshevsky
Phys.Stat.Solidi. C6 (2009) 1725-1728
2009 Straining of crystalline silicon thin films by stress generating bulk porous silicon substrates
V. Lysenko, D. Ostapenko, J. M. Bluet, P. Regregny, M. Mermoux, A. Boucherif, O. Marty, G. Grenet, V. Skryshevsky, G. Guillot
Phys. Stat.S olidi. A206 (2009) 1255-1258
2009 Extraction of UV emitting silicon species from strongly hydrogenated nanoporous silicon
V. V. Onyskevych, V. Lysenko, Y. Chevolot, D. Barbier, V. Skryshevsky
Appl.Phys.Lett, 92(2008) 251910
2009 Особенности электропроводимости и фотопроводимости полимерных композитов, содержащих гетерополиядерные комплексы
Давиденко Н.А., Дехтяренко С.В., Кокозей В.Н., Козинец А.В., Семенака В.В., Скрышевский В.А., Третяк О.В
Физика и техника полупроводников, 2009, т.43, №4, с.507-511
2009 Фотополупроводниковые свойства голографических сред на основе ферроценилсодержащих соолигомеров глицидилкарбазола, сенсибилизированных органическим красителем
Н.А. Давиденко, С.В. Дехтяренко, Ю.П. Гетманчук, А.А. Ищенко, А.В. Козинец, Л.И. К остенко, Е.В. Мокринская, С.Л. Студзинский, В.А. Скрышевский, Н.А. Скульский, О.В. Третяк, Н.Г. Чуприна
Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43.Вып. 11. С. 1515 - 1520.
2006 МДН сонячний елемент із затвором з поруватого кремнію та інверсійним шаром
Скришевський В.А., Літовченко В.Г., Клюй М.І., Литвиненко С.В., Козинець О.В., Ничипорук О.І.
Вісник київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006, № 2, с.346-362.
2006 Influence of the Magnetic Field on the Photocurrent through Silicon - Porous Silicon Heterostructures
Kozinets A.V., Nichiporuk O.I., Momot N.N., Kislyuk V.V., Skryshevsky V.A.
Uhr. J. Phys. 2006, Vol.51, N 6, p.574-579
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov