Захист дисертаційної роботи Броварець О. О. ""ФІЗИКО-ХІМІЧНА ПРИРОДА СПОНТАННИХ ТА ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНАМИ ТРАНЗИЦІЙ І ТРАНСВЕРСІЙ""

15-02-2011

В ауд. 500 фізичного факультету на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного унiвеpситету iменi Тараса Шевченка вiдбудеться прилюдний захист дисертації

БРОВАРЕЦЬ Ольги Олександрівни

"ФІЗИКО-ХІМІЧНА ПРИРОДА СПОНТАННИХ ТА ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНАМИ ТРАНЗИЦІЙ І ТРАНСВЕРСІЙ",

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки).

Роботу виконано на кафедрі молекулярної біології, біотехнології та біофізики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у лабораторії обчислювальної структурної біології відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Наукові керівники: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор ГОВОРУН Дмитро Миколайович, Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник ГОРБ Леонід Григорович, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Суходуб Леонід Федорович, Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми;

доктор фізико-математичних наук, професор Харкянен Валерій Миколайович, Інститут фізики НАН України, м. Київ.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бiблiотецi Київського національного університету iменi Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov