Давидовська Тамара Леонідівна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. б. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
0(44) 521-33-73

Доктор біологічних наук, професор, біофізик.

1972 р.– закінчила біологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

1976 р. – захистила кандидатську дисертацію „Вплив постійного магнітного поля н6а електрофізіологічні властивості гладеньких і скелетних м’язів та їх нервово-м’язові сполучення”, 2003 р. – докторську дисертацію „Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м’язів”.

1977 р. – працювала на кафедрі біофізики біологічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, з 2004 р. на посаді професора.

Фахівець у галузі біофізики гладеньких м’язів. Розробила наукову концепцію механізмів дії на електрофізіологічні властивості гладеньком’язових клітин кишечника субстанцій клітинної стінки золотистого стафілокока та фактора переносу імунної реактивності до цього антигену. Автор близько 100 наукових праць.

Дисертаційна робота. Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м'язів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.
Методом модифікованого одинарного сахарозного містка, тензометрії, "patch-clamp", реєстрації електричної провідності штучних БЛМ, визначення АТФ-азної активності скорочувальних білків, кінетичного аналізу досліджувались механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м'язів (ГМ). Концептуально сформульовано принципи, за якими здійснюється їх вплив. Доведено, що модулюючи шляхи проведення сигналу агоніста від М2 і М3 холінорецепторів, фактор переносу (ФП) імунної реактивності до корпускулярних антигенів Staphylococcus aureus підсилює збуджувальну дію ацетилхоліну (АХ) в ГМ t. coli та усуває пригнічувальний вплив на неї NO. Гальмівні ефекти NO, норадреналіну, ізопреналіну нечутливі до дії ФП. Блокуючи певні шляхи проведення сигналу агоніста від Р2У рецепторів до активації SKСа каналів, ФП трансформує гальмівну дію екзогенного АТФ у збуджувальну, пригнічує АТФ компонент гальмівних синаптичних потенціалів. За принципом неконкурентного інгібування, очищений білок А (БА) і пептидоглікан (ПГ) St. aureus пригнічують збуджувальну дію АХ в ГМ міометрія, а БА - також в ГМ t.coli. ПГ активує в цих м'язах холінергічне збудження. Механізми збуджувальної дії окситоцину в ГМ нечутливі до впливу БА і ПГ. На противагу ПГ, БА підсилює АТФ-азну активність актоміозину. Стандартний стафілококовий токсин блокує проведення сигналу АХ по електро- і фармакомеханічному шляхах від М2 і М3 холінорецепторів до скорочувального апарата (СА). У зниженні ПГ базального тонусу стінки аорти провідна роль належить міжклітинному матриксу. Встановлено, що простагландини (ПРГ) групи Е, брадикінін, флавоноїди не тільки модулятори імунної системи, але й синаптичної передачі НАНХ гальмування та холінергічного збудження в ГМ шлунка і кишечника. ПРГЕ1 і Е2 індукують флуктуації електричної провідності БЛМ за канальним механізмом, модулюють граміцидин Д сформовану канальну провідність. На скінованих ГМ caecum визначені граничні [Ca2+], необхідні для розвитку напруження СА, в обмежені рівня якого як "зверху", так і "знизу" задіяні внутрішньоклітинні депо цих катіонів. Показано, що цАМФ знижує чутливість СА до Ca2+, активує механізм їх накопичення СР, а при певних концентраціях індукує вивільнення цих катіонів з мітохондрій ГМК.
Ключові слова: гладеньком'язові клітини, ацетилхолін, АТФ, кальмодулін, цАМФ, скорочення, синаптичний потенціал, Ca2+ струм, скінування, Staphylococcus aureus, фактор переносу, білок А, пептидоглікан, простангландини, брадикінін, флавоноїди.
Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2013 Крим Вплив ін'єкцій γ-аміномасляної кислоти у кардіоваскулярні нейрони довгастого мозку щурів на гемодинаміку
Міжнародна конференція "Адаптационные стратегии живых систем". - Новый свет, АР Крим, Україна.- 2013р.
Радченко Н.В., Давидовська Т.Л.
2012 Новий Світ (Крим) Гіпотензивний ефект ін'єкцій вуглецевих одностінних нанотрубок в популяції кардіоваскулярних нейронів довгастого мозку щурів
Адапционные стратегии живых систем. Новый свет, АР Крым, Украина. - 2012г
Радченко Н.В., Дмитренко О.В., Степаненко Л.Г., Прилуцький Ю.І., Давидовська Т.Л., Побігайло Л.С., Сагач В.Ф., Шаповал Л.М
2011 Новый свет Transfer factor of immune reactivity to Candida — effective modulator of inhibitiong neuromediators in qut smooth muscles
Науково-практична конференція “Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения”, - Новый свет, АР Крым, Украина. - 2011 г.
Melenevska N.V., Mirochnichenko M.S., Davydovska T.L., Tsymbalyuk O.V., Lybchenko G.A.
2011 Луцьк Гемодинамічні ефекти модуляції проникності мітохондріальних мембран медулярних кардіоваскулярних нейронів щурів
V з'їзд українського біофізичного товариства. - Луцьк. - 2011 р.
Дмитренко О.В., Побігайло Л.С., Степаненко Л.Г., Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Бурий В.О., Шаповал Л.М.
2011 Луцьк Кінетичні характеристики викликаних фактором переносу змін електричної та скоротливої активності гладеньких м'язів
V з'їзд українського біофізичного товариства. - Луцьк. - 2011 р.
Меленевська Н.В., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Любченко Г.А.
2010 Пущино Stady of kinetic characteristics of Са2+ -dependent tensor changes of skinned smooth muscles caecum
Symposium “Biologicalmotility-2010”, Pushchino, - 2010.
Tsymbalyuk O.V., Mirochnichenko M.S., Davydovska T.L., Radchenko N.V.
2010 - Скіновані гладенькі м'язи кишечника. Сa2+ -незалежне напруження-розслаблення
XVIII з'їзд Українського фізіологічного товариства
Цимбалюк О.В., Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Федоренко Т.В.
2009 - Скіновані кільцеві гладенькі м'язи кишечника. Регуляція вихідного та Сa2+ -індукованого напруження
VI Международный симпозиум “Актуальные проблемы биофизической медицины”. - 2009 р.
Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Іванов О.Я., Цимбалюк О.В.
2008 Ялта Skinned intestine smooth muscles. Са2+ -dependent muscle contraction and its mathematical modeling
5th International Symposium “On cell tissue inyari and cytoprotection organoprotection
Tsymbalyuk O.V., Davydovska T.L., Ivanov O.Y.
2008 Луцьк Дія сполук алюмінію на гладенькі м'язи та скоротливі білки скелетних м'язів
Міжнародна науково-практична конференція “Біомінерологія”, Луцьк, - 2008 р.
Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Нурищенко Н.Є., Богуцька К.І.
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2006 аспірантура закінчена Радченко Наталія Володимирівна Радченко Наталія Володимирівна
Особливості ГАМК-ергічного медуллярного контролю функції кровообігу щурів
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov